Retningslinjer for personvern

Oppsummering:

Person­vern­­erklæring

1. Innledning

Vilmer AS er opptatt av å ivareta ditt personvern.

VilMer leverer en besøkstjeneste for eldre hjemmeboende og digitale produkter for gode opplevelser og livskvalitet. Visjonen er å sette mennesket i sentrum, og gi eldre en aktiv og meningsfull hverdag.

Vår bruk er i samsvar med personopplysningsloven av 2018, og den regulering som følger av EUs personvernforordning (heretter omtalt som «GDPR»).

Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

2. Ansvar etter loven

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Vilmer AS ved daglig leder Øystein Landgraff.

Kontaktinformasjonen til VilMer er:

Vilmer AS
Nygata 22A
2380 Brumunddal

E-postadresse: kontakt@vilmer.no

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte personvernombud og CTO, Jon Georg Berentsen, på e-post: kontakt@vilmer.no.

3. Definisjoner som vil hjelpe deg å forstå personvernerklæringen
3.1 Personopplysninger

Opplysninger knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

3.2 Den registrerte

En identifisert eller identifiserbar fysisk person som opplysningene handler om, dvs. deg som bruker av nettsiden.

3.3 Behandling

Enhver håndtering av personopplysninger, inkludert (men ikke begrenset til) innsamling, lagring, organisering, utlevering, bruk og destruksjon av opplysninger.

3.4 Særlige kategorier av personopplysninger

Særlige kategorier av personopplysninger defineres av GDPR artikkel 9(1), og inkluderer personopplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap, genetiske og biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger, seksuelle forhold og seksuelle orientering.

3.5 GDPR

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 (GDPR).

4. Hvordan behandler vi opplysninger

Formålet med innhenting av personopplysninger er å oppfylle de forpliktelser vi som leverandør har ovenfor deg som bruker eller kunde av tjenesten. Vi lagrer informasjon innsamlet fra deg. Dette er nødvendig for å levere produktet.

Du finner en spesifisering over vår behandling av personopplysninger og formål med behandlingen i vedlegg 2.

5. Hvor lenge behandler vi personopplysninger?

Når vi konstaterer at det ikke lenger er behov for eller krav om å lagre personopplysninger ut fra formålet med behandlingen, vil vi ikke lenger behandle opplysningene, og disse vil bli slettet i samsvar med vår personvernpolicy og gjeldende lovgivning.

Når vi behandler personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, slettes disse når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Hvis du vil motta mer informasjon om vår databehandlingspraksis, kan vi nås via kontaktopplysningene som er angitt i denne personvernerklæringens punkt 9.

6. Mottakere (eller kategorier av mottakere) av personopplysninger

De som er mottakere av personopplysninger fra våre nettsider og produkter er underleverandører av programmeringstjenester, serverløsninger, analysetjenester, kundeoppfølgingssystemer og lagringstjenester. Disse underleverandørene gjør det mulig for oss å tilby våre produkter og kundeservice for våre brukere og kunder.

En spesifisering av hvilke underleverandører vi benytter for våre nettsider og produkter finnes i vedlegg 3. I alle disse tilfellene har vi hensiktsmessige kontrakts- og sikkerhetsforanstaltninger for å sikre at personopplysninger er beskyttet. Ta kontakt med oss dersom du trenger mer informasjon, jf. avsnitt 9.

7. Cookies og webanalyse
7.1 Hva er cookies?

En informasjonskapsel (også kalt cookie) er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på din datamaskin når du åpner en nettside, for å samle inn opplysninger om bruk av nettstedet.

Du må samtykke til bruk av informasjonskapsler (Lov om elektronisk kommunikasjon § 2-7b). Samtykke gis ved at forhåndsinnstillingene på din nettleser aksepterer informasjonskapsler. Dersom du ikke ønsker at nettsiden skal lagre informasjonskapsler, kan du endre innstillingene i nettleseren din. Se nærmere om dette ved å klikke deg inn her.

I utgangspunktet blir IP-adresser lagret på en slik måte at det ikke registreres personopplysninger. I den grad vi behandler personopplysninger gjennom bruk av informasjonskapsler, er det rettslige grunnlaget berettigede interesser (personvernforordningen art. 8 bokstav f). VilMer Hverdagvenns berettigede interesse er å optimalisere nettsiden og tjeneste for øvrig, og å påse at nettsiden fungerer og er brukertilpasset.

7.2 Hva slags cookies bruker vi?

Vi bruker cookies for å bedre brukeropplevelsen og forbedre innholdet i tjenesten. Vi benytter webanalyseverktøy til å innhente denne informasjonen. Vi knytter ikke bruken til deg som enkeltperson eller identifiserer deg, men ser på mønstre og bruk på et overordnet nivå i statistikkform.

En spesifisering av hvilke cookies vi bruker på våre nettsider og i våre produkter finnes i vedlegg 4.

8. Dine rettigheter i forbindelse med vår behandling

Du har rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysninger om deg. Disse rettighetene er oppsummert i vedlegg 1 til denne personvernerklæringen (se under).

9. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, vår databehandling eller hvordan du utøver dine rettigheter, vennligst kontakt oss på kontakt@vilmer.no.

Hvis du mener at dine rettigheter er blitt krenket av VilMer, vennligst gi oss beskjed. Du har også rett til å klage til Datatilsynet, tilsynsmyndigheten for personopplysningsvern i Norge: datatilsynet.no. Vi setter imidlertid pris på muligheten til å håndtere dine bekymringer før du kontakter tilsynsmyndighetene, og ber deg derfor vennligst om å kontakte oss først.

Sist oppdatert 21.06.2023.

Vedlegg 1: Rettigheter knyttet til GDPR

Rettighetene som er omtalt i avsnitt 8 i personvernerklæringen må tolkes i samsvar med GDPR, og er:

1. Rett til tilgang på informasjon

Du har rett til å motta bekreftelse på om opplysningene om deg blir behandlet av oss, samt annen informasjon knyttet til bruken av opplysningene og kopiene av denne informasjonen. Du har også rett til å be om tilgang til data som vi behandler.

2. Rett til å kreve sletting

Du har rett til å be oss om å slette dataene dine.

Vi skal straks imøtekomme forespørselen din, med mindre et unntak fra sletting kommer til anvendelse, for eksempel hvis dataene er nødvendige for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav.

3. Rett til å protestere

Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger om deg. Du kan påberope deg denne rett når vi behandler personopplysninger basert på våre berettigede interesser. Hvis du ber oss om å slutte å behandle personopplysninger, vil vi avslutte behandling av personopplysningene, med mindre vi kan vise tilstrekkelige grunner til hvorfor behandlingen likevel skal fortsette i samsvar med personopplysningsloven, eller hvis opplysningene er nødvendige for å fastslå, håndheve eller forsvare juridiske krav.

4. Rett til korreksjon

Du har rett til å be VilMer rette eventuelle unøyaktige personopplysninger om deg.

5. Rett til begrensning

Du har rett til å be om at vi begrenser behandling av personopplysninger om deg.

Når du påberoper deg din rett til begrensning, vil vi likevel holde opplysningene, men vil ikke behandle det videre. Vi vil imidlertid behandle opplysningene hvis formålet med behandlingen er å slå fast, håndheve eller forsvare juridiske krav.

6. Rett til å trekke samtykket

Du har rett til å trekke ditt samtykke til enhver tid. For å gjøre dette, kontakter du VilMer i samsvar med avsnitt 9 i personvernerklæringen.

7. Rett til dataportabilitet

Du har rett til å kunne motta kopier av relevante personopplysninger du har gitt, i et strukturert, vanlig, maskinlesbart format og å be om at denne informasjonen sendes direkte til en annen behandlingsansvarlig når det er teknisk mulig.

Vedlegg 2: Vår behandling av personopplysninger

I dette vedlegget er vår behandling av personopplysninger og formål med behandlingen spesifisert for hvert av våre produkter.

1. Behandling som er felles for alle VilMers produkter
1.1 Nyhetsbrev og informasjon til brukere
Formålet med behandlingen: Tilby nyhetsbrev.
Typer av personopplysninger: Navn, lokasjon, telefonnummer og/eller e-postadresse
Hvordan er personopplysningene innhentet?: Fra de registrerte selv.

Rettslig grunnlag: Samtykke fra deg, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a.

1.2 Leveranse og kundeoppfølging
Formålet med behandlingen: Levere varer og tjenester, kundeoppfølging og fakturering til kunder eller andre juridiske personer.
Typer av personopplysninger: Kontaktinformasjon til personen som er tilknyttet den juridiske personvern: Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
Hvordan er personopplysningene innhentet?: Fra den registrerte selv eller den juridiske personen vedkommende er tilknyttet.

Rettslig grunnlag: Behandling er nødvendig for VilMers berettigede interesser, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Den aktuelle interessen er å få nye kunder, selge flere tjenester, samt utvide vår virksomhet. Etter vår oppfatning representerer ikke dette en risiko for dine rettigheter og friheter. Vi har gjort individuelle vurderinger av behandlingen i relasjon til de ulike formålene.

1.3 Kundeservice
Formålet med behandlingen: Besvare henvendelser som kommer inn til oss.
Typer av personopplysninger: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.
Hvordan er personopplysningene innhentet?: Fra den registrerte selv.

Rettslig grunnlag: Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.

1.4 Myndighetskrav
Formålet med behandlingen: Behandling av personopplysninger for å etterleve myndighetskrav knyttet til skatt og regnskap.
Typer av personopplysninger: Dine personopplysninger og kontaktinformasjon - navn, telefonnummer, e-postadresse, samt opplysninger om hjem og bosted som er relevante for å tilpasse varer og tjenester.
Hvordan er personopplysningene innhentet?: Fra den registrerte selv.

Rettslig grunnlag: Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav c, og grunnlag i skattebetalingsloven, skatteforvaltningsloven, skatteloven, bokføringsloven, bokføringsforskriften, og regnskapsloven mv. Vi bruker for øyeblikket ikke systemer for automatisert beslutningstaking (når et elektronisk system bruker personopplysninger til å treffe en avgjørelse uten menneskelig innblanding).

2. Behandling som er spesifikk for hvert enkelt produkt
2.1 Behandling som er spesifikk for tjenesten Hverdagsvenn

Hverdagsvenn er en aktivitetstjeneste der faste Hverdagsvenner bidra med gode samtaler, meningsfulle aktiviteter, og helsefremmende hjelp til eldre som bor hjemme ved å komme på regelmessige besøk til faste tider. Hverdagsvennene benytter seg av MinMemoria, Digitale opplevelser og aktivitetsplaner for å sikre en positiv opplevelse fundamentert i prinsippene til personsentrert omsorg.

Søknad om å bli Hverdagsvenn:
Formålet med behandlingen: Få tilstrekkelig med opplysninger for å vurdere skikkethet og for å kunne gjøre en god match med personer som skal få besøk.
Typer av personopplysninger: Navn, e-post, telefonnummer, adresse, alder, personbilde, kjønn, tilgjengelighet for besøk, interesser og motivasjon.
Hvor er personopplysningene innhentet?: Fra personen selv når vedkommende fyller ut skjema.

Rettslig grunnlag: Nødvendig for å vurdere skikkethet og gjøre en god match mellom Hverdagsvenn og personene som skal få besøk, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b.

Henvendelse for å få en Hverdagsvenn:
Formålet med behandlingen: Få tilstrekkelig med opplysninger for å vurdere om tjenesten passer vedkommende og for å kunne gjøre en god match med en Hverdagsvenn.
Typer av personopplysninger: Navn, e-post, telefonnummer, adresse, alder, kjønn, tilgjengelighet for besøk, interesser og fysisk tilstand (dersom det er relevant for å levere tjenesten).
Hvor er personopplysningene innhentet?: Fra sluttbruker selv, pårørende eller juridisk person når vedkommende fyller ut skjema eller tar kontakt på telefon.

Rettslig grunnlag: Nødvendig for å kunne tilby en god tjeneste og styrke samhandlingen mellom Hverdagsvenner og de eldre som bor hjemme, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f.

2.2 Behandling som er spesifikk for produktet Digitale opplevelser (tidligere Televindu)

Digitale opplevelser er et verktøy som gjør det enkelt å bruke digitalt innhold som aktivitet. På plattformen får en tilgang til en rekke filmer og digitalt innhold som kan bidra til å vekke minner og samtaler. Brukere kan dele videoer med andre brukere innenfor sin brukergruppe.

Laste opp video:
Formålet med behandlingen: Opplasting, lagring, deling og streaming av videoinnhold som brukeren selv laster opp.
Typer av personopplysninger: Personopplysninger fra brukerkonto, samt eventuelle personopplysninger som kommer frem i filmen som lastes opp.
Hvordan er personopplysningene innhentet?: Fra den registrerte selv.

Rettslig grunnlag: Det rettslige grunnlaget for å samle inn disse opplysningene er basert på samtykke, se GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Det er frivillig å legge dem inn, og du kan når som helst slette dem selv. Ytterligere, i tilfeller hvor det ikke er gitt eller kan innhentes samtykke, er det rettslige grunnlaget for behandlingen berettigede interesser, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

2.3 Behandling som er spesifikk for produktet MinMemoria

MinMemoria er et verktøy for omsorg og kommunikasjon, med personens livshistorie i fokus. MinMemoria styres som regel av pårørende, som deler bilder, minner og relasjoner fra sin kjære sin livshistorie. De kan også kommunisere med andre som gis tilgang til MinMemoria-profilen, for eksempel andre pårørende eller helsepersonell.

Opprette MinMemoria-profil:
Formålet med behandlingen: Opprette MinMemoria-profil som brukere kan dele informasjon i.
Typer av personopplysninger: Navn, personbilde, fødselsdato, kjønn, interesser og familiemedlemmer.
Hvordan er personopplysningene innhentet?: Fra de registrerte som har tilgang til MinMemoria-profilen.

Rettslig grunnlag: Det rettslige grunnlaget for å samle inn disse opplysningene er basert på samtykke, se GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Det er frivillig å legge dem inn, og du kan når som helst slette dem selv. Ytterligere, i tilfeller hvor det ikke er gitt eller kan innhentes samtykke, er det rettslige grunnlaget for behandlingen berettigede interesser, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

2.4 Særlige kategorier av personopplysninger

Selv om det ikke er nødvendig for å bruke VilMers produkter, vil brukere i noen tilfeller frivillig oppgi opplysninger som etter GDPR artikkel 9 (1) kan defineres som særlige kategorier av personopplysninger. VilMer vil ikke aktivt innhente slike opplysninger.

Særlige kategorier av personopplysninger:
Formålet med behandlingen: At brukeren oppgir opplysninger som brukeren selv mener er nødvendig for å bruke et eller flere av VilMers produkter.
Typer av personopplysninger: Personopplysninger definert som særlige kategorier av personopplysninger (se avsnitt 3.4 i denne personvern erklæringen).
Hvordan er personopplysningene innhentet?: Fra brukeren selv eller brukerens pårørende.

Rettslig grunnlag: I dette tilfellet er rettslig grunnlag basert på samtykke etter GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a, i tillegg til et av vilkårene i GDPR artikkel 9 (2). Det er frivillig å legge inn slike opplysninger, og de kan når som helst slettes.

Vedlegg 3: Mottakere eller kategorier av mottakere

I dette vedlegget følger en oversikt over mottakere av personopplysninger i våre nettsider og produkter.

1. For besøkende på våre nettsider
Leverandør
Formål
Lokasjon
Facebook Custom Audience:
Mer treffsikre annonser på Facebook
EU og USA
Google Analytics Statistisk:
Informasjon om nettsidebesøk på vilmer.no, og til forbedring og optimalisering av nettsider
EU
Google Tag Manager:
Håndterer oppsett til tredjepartsløsninger, f.eks. Google Analytics og supporttjenesten Intercom
EU
HotJar:
Statistisk informasjon om besøk, og til forbedring og optimalisering av nettsider
EU
Intercom R&D Unlimited Company:
System for support og brukeroppfølging via chat og e-post
USA
Prerender:
Statisk gjengivelse av dynamiske publiserte nettsider for søkemotorindeksering
USA
Webflow:
Design og publisering av nettsider minmemoria.no og vilmer.no
Globalt
Zapier:
Automatisering av prosesser på tvers av tjenester
Globalt (AWS)
Mailchimp:
Tjeneste for utforming og utsending av nyhetsbrev til registrerte brukere og påmeldte
USA
HubSpot:
Dokumentasjon av salg og kundeoppfølging
USA
2. For personer VilMer er i kontakt med i forbindelse med salg og kundeoppfølging
Leverandør
Formål
Lokasjon
DocuSign:
Signering av dokumenter
EU og USA
Google Workspace:
E-postkommunikasjon, digitale møter og lagring av selskapsdokumenter
EU
Mailchimp:
Tjeneste for utforming og utsending av nyhetsbrev til registrerte brukere og påmeldte
USA
Microsoft (Office 365):
E-posttjeneste, digitale møter og lagring av selskapsdokumenter
EU
Moelv Regnskapsbyrå AS:
Fakturering og regnskap
EU/EØS
HubSpot:
Dokumentasjon av salg og kundeoppfølging
USA
PowerOffice AS:
Fakturering
EU/EØS
TypeForm:
Oppsett av nettskjema for personer som sender søknad om å bli Hverdagsvenn
EU og USA
3. For registrerte brukere på VilMers plattform (Digitale opplevelser (tidligere Televindu) og MinMemoria)
Leverandør
Formål
Lokasjon
Auth0:
Autentisering av brukere ved innlogging
EU
Coralogix:
Sentralisert  logging på tvers av tjenester
EU
Google Analytics:
Statistisk informasjon om nettsidebesøk på vilmer.no, og til forbedring og optimalisering av nettsider
EU
Google LookerStudio:
Automatisert datarapportering
EU og USA
Heroku:
Skytjeneste som lar oss publisere og kjøre våre applikasjoner slik at de blir tilgjengelig for brukerne
EU
Intercom R&D Unlimited Company:
System for support og brukeroppfølging via chat og e-post
USA
Mailchimp:
En tjeneste for utforming og utsending av nyhetsbrev til registrerte brukere
USA
Relevant software:
Oppsett av nettskjema for personer som sender søknad om å bli Hverdagsvenn
Ukraina
Reporting Ninja:
Transformering av data fra ulike kilder for Google Data Studio
Storbritannia
SendGrid:
Utsending av e-post til brukere, f.eks. ved aktivering av brukerkonto, tilbakestilling av  passord eller varsler fra system
USA
TextMagic:
Oppfølging og dialog på SMS
EU
Twilio:
Utsending  av SMS til brukere, f.eks. engangskode ved innlogging
USA
Zapier:
Automatisering av prosesser på tvers av tjenester
Globalt (AWS)
3.1 Underleverandører som i tillegg brukes i produktet Digitale opplevelse (tidligere Televindu)
Leverandør
Formål
Lokasjon
Algolia:
Søkefunksjon i spillelister på Digitale opplevelser
EU og USA
Amazon AWS:
Opplasting og lagring av bilder
EU
Google Cloud Platform:
Hosting og drift av Digitale opplevelser, inkl. brukerdatabaser og analyser
EU
Onboardr ApS:
Utvikling av software
Norge/EU
3.2 Underleverandører som i tillegg brukes i produktet MinMemoria
Leverandør
Formål
Lokasjon
Amazon AWS:
Opplasting og lagring av bilder som brukere laster opp i MinMemoria-profil
EU
Cloudinary:
Opplasting og lagring av bilder i MinMemoria-profil
Globalt (AWS)
Code11 AS:
Forvaltning av software og databaser
Norge og EU

Vedlegg 4 - Vår bruk av cookies

1. Cookies for besøkende på vilmer.no og innloggede brukere i VilMers plattform
Microsoft Advertising (vilmer.no):
Vi bruker UET-tag fra Microsoft for å danne et inntrykk av hvem som besøker nettsiden vår, slik at vi kan rette annonsene våre til de vi tror vil se dem. Du kan lese mer om Microsoft her.

Cookies: _clsk, _uetvid, _uetsid, _clck

Google Analytics (vilmer.no og VilMers plattform):
Vi bruker Google Analytics for å hente ut generell statistikk om hvordan nettstedet brukes, slik at vi kan forbedre innholdet vårt. IP-adressen din blir automatisk anonymisert, slik at statistikken ikke kan spores tilbake til deg som enkeltperson.

Cookies: _utma, _utmb, _utmz, _ga, _gid, _gat, _gtag,_dc_gtm_UA-91544353-1

Google Conversion Tag (vilmer.no):
Vi bruker Google Conversion Tag for søkemotoroptimalisering, analyse av annonseresultater og til persontilpassing av annonser.

Cookies: _gac, _gcl

Facebook Piksel (vilmer.no og VilMers plattform):
Facebook Piksel brukes til konverteringsoptimalisering og Facebook-annonsering basert på handlinger som er gjort på vilmer.no.

Cookies: _fbp

Intercom (vilmer.no og VilMers plattform):
Kommunikasjon og support for besøkere av nettsider.

Cookies: intercom-id-yx4h3fzi, intercom-session-yx4h3fzi

Hotjar (vilmer.no og VilMers plattform):
Hotjar brukes for bedre å forstå bruken av vårt nettsted, slik at vi kan forbedre våre tjenester ut fra hva som viser seg å fungere godt og endre det som kan forbedres.Vi analyserer blant annet hvor brukerne kommer fra (på område- eller landsnivå),hvor lang tid som brukes på de ulike sidene, hvilke linker som klikkes på og vi teller antall besøkende.

Cookies: _hjIncludedInPageviewSample, _hjFirstSeen, _hjid, _hjTLDTest, _hjAbsoluteSessionInProgress

Auth0 (VilMers plattform):
Auth0 er en autentiseringstjeneste som håndterer verifisering av brukere som logger inn

Cookies: UserID, CUserId, XSRF

HubSpot:
HubSpot brukes for kundeservice og salg.

Cookies: hubspotutk, __hs_opt_out, __hssrc, __hstc

2. Cookies for besøkende av digitaleopplevelser.vilmer.no og innloggede brukere på digitaleopplevelser.vilmer.no
Google Analytics (digitaleopplevelser.vilmer.no):
Vi bruker Google Analytics for å hente ut generell statistikk om hvordan nettstedet brukes, slik at vi kan forbedre innholdet vårt. IP-adressen din blir automatisk anonymisert, slik at statistikken ikke kan spores tilbake til deg som enkeltperson.

Cookies: _gat_gtag_UA_157357733_1, _ga, _gid, _ga, _MC07B53JEC

3. Cookies for besøkere av minmemoria.vilmer.no
Google Analytics (minmemoria.vilmer.no):
Vi bruker Google Analytics for å hente ut generell statistikk om hvordan nettstedet brukes, slik at vi kan forbedre innholdet vårt. IP-adressen din blir automatisk anonymisert, slik at statistikken ikke kan spores tilbake til deg som enkeltperson.

Cookies: _gat_gtag_UA_74897246_1, _ga, _gid