Vilmer i din kommune


Overordnet sammenfaller VilMers mål godt med nasjonale mål på helse- og omsorgsfeltet. Det inkluderer å legge til rette for frivillig innsats som bidrar til inkluderende lokalsamfunn der flest mulig i alle aldre kan leve aktive og meningsfulle liv, og å bidra til å hindre ensomhet og utenforskap gjennom å legge til rette for aktiviteter og fellesskap med andre. VilMer skal bidra til flere gode opplevelser for folk flest. «Vi minnes ikke dager, men øyeblikk».

Leve hele livet


Løsningene VilMer tilbyr, med leveranser og moduler, er en operasjonalisering av «Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet 2015-2020» og Stortingsmeldingen «Leve hele livet» som har som hovedfokus å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap. VilMers løsninger bidrar positivt til hurtig realisering av reformens målsetninger.
Du kan lese mer om «Leve hele livet» her - en kvalitetsreform for eldre.

VilMer mangedobler antall positive opplevelser

for beboere og brukere på hjem og institusjoner


VilMer samarbeider med flere kommuner på Innlandet. På vilmer.no samler og tilgjengeliggjør vi aktivitetsprofiler fra blant annet enkeltpersoner, lag, foreninger, kommunal og offentlig virksomhet, barnehager, skoler og bedrifter som ønsker å bidra med positive opplevelser og aktiviteter for hjem og institusjoner, og for lag, foreninger og møteplasser. Foreløpig har vi jobbet mest med sykehjem. I løpet av 2018 og 2019 har vi opplevd kraftig vekst ved at ansatte bestiller stadig flere opplevelser til sine beboere og brukere. Dette er en god kombinasjon av aktiviteter for mange (f.eks sang, dans, foredrag og hyggestunder med bakst og samvær) og aktiviteter for grupper (f.eks lesing, kortspill, besøk av dyr, elsykling med passasjer eller bilturer i nærområdet).

For VilMer er det avgjørende å jobbe tett sammen med kommunen generelt og ansatte på hjem og institusjoner spesielt – for å gjøre løsningen så relevant, enkel og brukervennlig som mulig.

Vi ansatte får noe å snakke med beboerne om, og vi tar bilder og henger opp så de pårørende kan se hva som skjer
Hege Berntsen, Ringsaker bo
Mer bruk av musikk og annen miljøbehandling gjør at pasientene har det mye bedre
Vibeke Larsen, Brumunddal bo

På bloggen på vilmer.no finnes korte beskrivelser av mange av aktivitetene som har foregått i 2018 og 2019. Noen av disse er også synliggjort på VilMers Facebookside.

Bruk av vilmer.no til å skape mer positiv aktivitet på flere områder i kommunen


VilMer bruker betydelige ressurser på å videreutvikle plattform og digitale løsninger. Disse vil ofte med mindre tilpasninger kunne forenkle møtet mellom de som vil oppleve og de som vil bidra med positiv aktivitet også på nye områder. Utover fokuset på hjem og institusjoner finnes en rekke aktiviteter og opplevelser på vilmer.no rettet mot lag, foreninger og møteplasser i Ringsaker. Det pågår også arbeid for å teste ut og introdusere nye seksjoner på vilmer.no rettet mot skoler og SFO.

Utrulling til flere kommuner i 2019


VilMer opplever nysgjerrighet og positiv interesse fra en rekke kommuner, og vi samarbeider nå tett med flere kommuner på Innlandet. Det er et mål for VilMer å bidra til å realisere betydelige verdier for kommunene vi samarbeider med. Dette skal skje både gjennom direkte besparelser og gjennom mobilisering av flere ressurser som bidrar til å realisere kommunens mål. Det er et særskilt mål at VilMer gjennom økt aktivitet bidrar til bedret fysisk og psykisk helse for brukere og beboere på institusjoner, og som for hjemmeboende øker livsgleden og mestringsevnen i eget hjem.

Du kan lese mer om verdiene som din kommune kan skape sammen med VilMer ved å klikke her. Merk at du først må registrere deg som bruker hos oss.

Anita om gleden ved å bidra på vilmer.no


Ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen, har bidratt positivt på sykehjem og institusjoner flere ganger.

Ønsker du nærmere dialog med oss i VilMer?


Ta kontakt på kontakt@vilmer.no eller ved å ringe Øystein på 91674021 om du ønsker et møte eller en prat om hvordan VilMer eventuelt kan samarbeide også med din kommune.