Lag en innholdsrik hverdag gjennom persontilpassede aktiviteter

Aktivitetsdosettens interessesjekkliste, aktivitetsplan og nettside

Aktivitet og individuell oppmerksomhet øker livskvaliteten

Aktivitetsdosetten er en erfarings- og forskningsbasert metode som gjør det enklere for helsepersonell å gi brukere og beboere en innholdsrik og aktiv hverdag gjennom persontilpassede aktiviteter og gjøremål. Forskning og erfaring fra sykehjem viser at Aktivitetsdosetten kan gi positive helseeffekter og bidra til å redusere medisinbruk.

Verdi for beboerne
Se våre tips

Våre interesser og behov endrer seg gjennom hele livet – også når vi blir eldre. Ved å kartlegge behov og interesser, får beboerne et mer verdig liv og anledning til å påvirke sin egen hverdag.

Med Aktivitetsdosetten opplever beboerne:

 • en hverdag med fokus på sine interesser.
 • økt brukermedvirkning.
 • økt trivsel gjennom innholdsrike opplevelser og aktiviteter.
 • mindre bruk av medikamenter.
Verdi for kommunen
Se våre tips

Ved å sette aktiviteter og personsentrert omsorg i system, øker trivselen og livskvaliteten for hver enkelt beboer. Dette bidrar også til økt trivsel på jobb for helsepersonell og økt trygghet for pårørende.

Med Aktivitetsdosetten får kommunen et verktøy som:

 • er med på å realisere målene i kvalitetsreformen "Leve hele livet".
 • oppfyller myndighetenes krav til individuell omsorg.
 • bidrar til kvalitetssikring gjennom oppfølging og resultatmåling.
 • bidrar til en attraktiv bo- og arbeidsplass for helsepersonell og beboere.
Verdi for helsepersonell
Se våre tips

Helsepersonell opplever arbeidshverdagen som mer interessant og meningsfylt ved å praktisere mer personsentrert omsorg.

Med Aktivitetsdosetten får helsepersonell et verktøy som:

 • tilrettelegger for mer personsentrert omsorg, forebygger uro og skaper gode øyeblikk for den enkelte.
 • gir informasjon om beboeren og hva som er viktig for dem.
 • bidrar til økt kompetanse og ansvar.
 • styrker tverrfaglig samarbeid.
Verdi for familie og pårørende
Se våre tips

Ved at pårørende deltar i Aktivitetsdosettens aktiviteter, forvandles tid til kvalitetstid. Aktivitetskalenderen gjør det også enklere å planlegge besøkene.

Med Aktivitetsdosetten får pårørende:

 • meningsfylt samvær med beboeren.
 • mulighet for større medvirkning.
 • større innsikt i beboerens hverdag.
 • konkrete ideer til aktiviteter og samtaler når de er på besøk.
En eldre dame og en helseansatt sitter sammen med en bamse og smiler
En eldre mann prøver en av Aktivitetsdosettens aktiviteter sammen med en helseansatt

En positiv metode for alle

Gjennom Aktivitetsdosetten kartlegges beboernes interesser og behov. Ut fra denne kartleggingen setter de ansatte opp en ukentlig aktivitetsdosett for hver beboer. Slike persontilpassede og stimulerende aktiviteter øker beboernes trivsel og Iivskvalitet. Det bidrar også til å gjøre dagene mer meningsfylte for de ansatte.

Med enkle grep kan man forvandle stress og tidsmangel til noe kreativt og meningsfylt.

 • Avdelingens “aktivitetsdoktorer” kartlegger beboernes interesser og følger opp aktivitetsplanene.
 • Avdelingen får egen aktivitetskasse som inneholder verktøy og ideer tilpasset de eldre.
 • Ansatte får tilgang til en medlemsside med blant annet et rikt aktivitetsbibliotek.

Slik bruker dere Aktivitetsdosetten

1

Kartlegg beboerens interesser

Les mer
2

Velg tilpassede aktiviteter

Les mer
3

Sett opp aktivitetsdosetten

Les mer

Mange gode erfaringer i kommunene

Mange gode erfaringer i kommunene

En passende tittel
― Aktivitetsdosetten er en spennende metodikk, som har vært veldig positivt for oss å ta i bruk. Oppfølgingen har vært veldig god.
Hildegunn Vik Risnes
Virksomhetsleder ved Lyngdal helsehus
Les mer
En passende tittel
― Vi blir mer inspirert etter disse møtene med Aktivitetsdosetten. Vi får ny energi til å sette i gang flere aktiviteter, blir bedre på å dokumentere dem og få det mer lystbetont. Livet er mer enn en brødskive og en stol å sitte i.
Aktivitetsdoktorer
På nettverksmøte i Strand kommune
Les mer
En passende tittel
― Når vi ser på effekten ser vi at beboerne er mer fornøyde der og da. Det varer ikke evig, men det gjør jo heller ikke en sobril.
Aktivitetsdoktorer
På nettverksmøte i Færder kommune
Les mer

Aktivitetsdosetten i din kommune

Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

Aktivitetsdosetten er nevnt i stortingsmeldingen "Leve hele livet" som et verdifullt system for å oppnå aktivitet og deltakelse, og fremheves som en anbefalt metode for å fremme livskvalitet hos eldre.

Les om kvalitetsreformen "Leve hele livet"

Aktivitetsdosetten er med på å oppfylle følgende mål fra reformen:

 • Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den.
 • Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste.
 • Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb.

Målene er hentet fra regjeringen.no.

Kom i gang – Det er enkelt

Alle omsorgstjenester med et ønske om å jobbe målrettet med personsentrert omsorg, har bruk for Aktivitetsdosetten. Med Aktivitetsdosetten får dere et komplett system bestående av opplæring, hjelpemidler og faglig nettverk.

I startfasen gjennomfører vi alltid:

 • møter med relevante ressurspersoner i kommunen.
 • møter med helsepersonell og avdelingsledere.
 • kartlegging av behov og mål for bruk i samarbeid med kommunen.
 • forankring av mål for bruk tilpasset avdelingene.
 • video-kickoff for sykehjemmet.

Aktivitetsdoktor - Økt kompetanse og ansvar

To ansatte per avdeling velges som aktivitetsdoktorer og gjennomfører et e-læringskurs.

Aktivitetsdoktorene kartlegger beboernes individuelle interesser og ønsker. Dette danner grunnlaget for Aktivitetsdosetten. Hele pleiegruppen iverksetter Aktivitetsdosetten og dokumenterer effekten. Etter hvert blir dette en naturlig del av de daglige rutinene.

Aktivitetsdoktorene og øvrig helsepersonell oppfordres til å bruke sine egne interesser og kompetanse. Felles interesser med beboerne som hagearbeid, bake boller, spille gitar eller prat om motorsykler bidrar til økt motivasjon og glede i utføringen av aktivitetsplanen

En eldre mann prøver en av Aktivitetsdosettens aktiviteter sammen med en helseansatt

Oppfølging og veiledning - Inspirasjon og motivasjon

God oppfølging er helt avgjørende for å holde nye tiltak i gang. Mangel på tid og ressurser kan føre til at planlegging av aktiviteter blir lite persontilpasset, og derfor må metoden jevnlig følges opp.

Oppfølging av aktivitetsdoktorer

Det avholdes fire Teams-møter i året for alle aktivitetsdoktorer der aktivitetsdosettene gjennomgås og planer for neste periode legges. Dette koordineres og arrangeres av VilMer.

Samling for ledere og aktivitetsdoktorer

Årlig inviteres alle aktivitetsdoktorer og ledere til en felles samling. Dette er en anledning for å feire gode resultater, erfaringsdeling og å gi en hyllest til aktivitetsdoktorene for innsatsen. Det er en viktig inspirasjon til videre arbeid.

Årlige digitale samlinger

Det avholdes fire digitale samlinger i året der det er rom for å stille spørsmål og dele erfaring på tvers av sykehjem.

Måling og resultater - Livskvalitet satt i system

I stedet for å gå til medisinskapet kan vi bruke individuelt tilpassede aktiviteter og stimuli som medisin. Det betyr også at vi må være forsiktige med feilaktivisering og overaktivisering. Balansen mellom hvile og aktivitet er viktig.

Spørsmål man bør stille seg:
 • Ønsker vi en beroligende effekt?
 • Er vi ute etter en oppkvikker?
 • Hvordan behandler vi uro og vandring?
Årlig undersøkelse av effekter

Det er mange eksempler på hvordan tilpasset aktivitet som fotbad, musikk, samtaler, tur ut i frisk luft og annet kan virke helsebringende. Et godt resultat av miljøbehandling er ofte at man kan seponere medisin, paracet og sovemedisin.

Derfor gjør vi årlig en stor undersøkelse der vi samler resultater og målinger. Først da kan vi se om tiltakene har ønsket effekt.

Leve hele livet
En kvalitetsreform for eldre

Aktivitetsdosetten er nevnt i stortingsmeldingen "Leve hele livet" som et verdifullt system for å oppnå aktivitet og deltakelse, og fremheves som en anbefalt metode for å fremme livskvalitet hos eldre.

Les om kvalitetsreformen Leve hele livet

Aktivitetsdosetten er med på å oppfylle følgende mål fra reformen:

 • Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den.
 • Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste.
 • Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb.

Målene er hentet fra regjeringen.no.

Kom i gang
Det er enkelt

Alle omsorgstjenester med et ønske om å jobbe målrettet med personsentrert omsorg, har bruk for Aktivitetsdosetten. Med Aktivitetsdosetten får dere et komplett system bestående av opplæring, hjelpemidler og faglig nettverk.

I startfasen gjennomfører vi alltid:

 • møter med relevante ressurspersoner i kommunen.
 • møter med helsepersonell og avdelingsledere.
 • kartlegging av behov og mål for bruk i samarbeid med kommunen.
 • forankring av mål for bruk tilpasset avdelingene.
 • video-kickoff for sykehjemmet.
Aktivitetsdoktor
Økt kompetanse og ansvar

To ansatte per avdeling velges som aktivitetsdoktorer og gjennomfører et e-læringskurs.

Aktivitetsdoktorene kartlegger beboernes individuelle interesser og ønsker. Dette danner grunnlaget for Aktivitetsdosetten. Hele pleiegruppen iverksetter Aktivitetsdosetten og dokumenterer effekten. Etter hvert blir dette en naturlig del av de daglige rutinene.

Aktivitetsdoktorene og øvrig helsepersonell oppfordres til å bruke sine egne interesser og kompetanse. Felles interesser med beboerne som hagearbeid, bake boller, spille gitar eller prat om motorsykler bidrar til økt motivasjon og glede i utføringen av aktivitetsplanen

Oppfølging og veiledning
Inspirasjon og motivasjon

God oppfølging er helt avgjørende for å holde nye tiltak i gang. Mangel på tid og ressurser kan føre til at planlegging av aktiviteter blir lite persontilpasset, og derfor må metoden jevnlig følges opp.

Oppfølging av aktivitetsdoktorer

Det avholdes fire Teams-møter i året for alle aktivitetsdoktorer der aktivitetsdosettene gjennomgås og planer for neste periode legges. Dette koordineres og arrangeres av VilMer.

Samling for ledere og aktivitetsdoktorer

Årlig inviteres alle aktivitetsdoktorer og ledere til en felles samling. Dette er en anledning for å feire gode resultater, erfaringsdeling og å gi en hyllest til aktivitetsdoktorene for innsatsen. Det er en viktig inspirasjon til videre arbeid.

Årlige digitale samlinger

Det avholdes fire digitale samlinger i året der det er rom for å stille spørsmål og dele erfaring på tvers av sykehjem.

Måling og resultater
Livskvalitet satt i system

I stedet for å gå til medisinskapet kan vi bruke individuelt tilpassede aktiviteter og stimuli som medisin. Det betyr også at vi må være forsiktige med feilaktivisering og overaktivisering. Balansen mellom hvile og aktivitet er viktig.

Spørsmål man bør stille seg:

 • Ønsker vi en beroligende effekt?
 • Er vi ute etter en oppkvikker?
 • Hvordan behandler vi uro og vandring?

Årlig undersøkelse av effekter

Det er mange eksempler på hvordan tilpasset aktivitet som fotbad, musikk, samtaler, tur ut i frisk luft og annet kan virke helsebringende. Et godt resultat av miljøbehandling er ofte at man kan seponere medisin, paracet og sovemedisin.

Derfor gjør vi årlig en stor undersøkelse der vi samler resultater og målinger. Først da kan vi se om tiltakene har ønsket effekt.