2. Ansvar etter loven

Vilmer AS (VilMer) er opptatt av å ivareta ditt personvern.

VilMer leverer digitale produkter for gode opplevelser og livskvalitet. Visjonen er å sette mennesket i sentrum, og gi eldre en aktiv og meningsfull hverdag.

Vår bruk av personopplysninger er i samsvar med personopplysningsloven av 2018, og den regulering som følger av EUs personvernforordning (heretter omtalt som GDPR).

Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Hopp til: Personvernerklæring
Hopp tilbake til: Innholdsfortegnelse

Brukervilkår – gjeldende for alle registrerte brukere av VilMers produkter

1. Om selskapet

VilMer AS («VilMer») leverer produkter som skaper gode opplevelser og livskvalitet for brukerne. VilMers produkter består av VilMer plattform, Opplevelser, MinMemoria, Televindu, VR og Triggo, heretter omtalt felles som «VilMers produkter». Når du registrerer en brukerkonto, eller bruker et av VilMers produkter, aksepterer du VilMer sine brukervilkår («Brukervilkårene»). Brukervilkårene regulerer partenes rettigheter og plikter knyttet til bruk av VilMers produkter. Det er en forutsetning at du har akseptert Brukervilkårene før du kan benytte deg av VilMers produkter.

2. Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 913 60 068
Kontaktinformasjon: kontakt@vilmer.no
Adresse: Nygata 22A, 2380 Brumunddal

3. Priser

Betaling for bruk av VilMers produkter gjøres som regel av en kommune eller omsorgstjeneste. Priser bestemmes i egen avtale. Ta kontakt med VilMer hvis du ønsker mer informasjon om våre priser.  

4. Bruk av VilMers produkter

4.1 Forutsetninger for bruk
VilMers produkter er digitale og leveres over nett. Med mindre annet er avtalt, skal kunder og brukere selv besørge enheter som produktene kan brukes på, som nettbrett, smarttelefon eller PC, og tilgang til internett. Bruk av VilMers produkter i strid med Brukervilkårene kan medføre utestengelse.
4.2 Enhver som bruker VilMers produkter skal: 
  • sette seg inn i og følge Brukervilkårene
  • følge gjeldende lover og regler

5. Taushetsplikt

Enhver bruker av VilMers produkter, inkludert, men ikke begrenset til helsepersonell, pårørende, frivillige og privatpersoner, har taushetsplikt omkring opplysninger som de får kjennskap til gjennom bruk av VilMers produkter, og som de må forstå er av sensitiv art om konkrete personer. Enhver bruker forstår at brudd på denne bestemmelsen kan være krenkende for den utsatte og at det kan medføre krav om oppreisning.

6. Eierskap og innhold

6.1 Brukergenerert innhold
Alt brukergenerert innhold som lastes opp eies av brukeren («opphaveren») som har lastet dette opp. Ved å dele brukergenerert innhold aksepterer imidlertid opphaveren at materialet tilgjengeliggjøres via VilMers produkter også for andre. En bruker som får tilgang til opplastet materiale kan ikke benytte innholdet på selvstendig grunnlag utenfor VilMers plattform, med mindre den opphaveren gir uttrykkelig samtykke til dette.
6.2 Immaterielle rettigheter
Alle immaterielle rettigheter knyttet til VilMers produkter, inkludert informasjon og media som brukere får tilgang til gjennom bruk av VilMers produkter, tilhører VilMer. Brukeren har ingen andre rettigheter enn å bruke VilMers produkter. Det er ikke lov å kopiere, modifisere, distribuere, selge eller leie ut noen del av VilMers produkter.
6.3 Innholdets karakter
VilMers produkter skal være sosiale og lystbetonte for våre brukere. Vi tillater derfor ikke at det lastes opp støtende innhold. VilMer er likevel ikke ansvarlig dersom innhold av støtende karakter publiseres. Alt slikt innhold som VilMer gjøres oppmerksom på vil bli slettet uten nærmere varsel. Det samme gjelder innhold som krenker andres immaterielle rettigheter eller person.
6.4 Samtykke
Flere av VilMers produkter gir mulighet for å dele bilder og informasjon om andre personer enn brukeren selv. Alle personopplysninger om levende personer, herunder navn, bilder og beskrivelser, krever samtykke fra den det gjelder, eller fra noen som har samtykkerett på vegne av personen. Muntlig samtykke er gyldig. Hver bruker er selv ansvarlig for at personer de deler opplysninger om samtykker til dette, og er innforstått med at et slikt samtykke når som helst kan trekkes tilbake.

7. Personvern

VilMer omfatter innhenting, lagring og behandling av personopplysninger, og er følgelig betinget av et behandlingsgrunnlag. Gjennomføring av denne avtalen er behandlingsgrunnlaget i tråd med personvernforordningen artikkel 6 bokstav b.
For ytterligere opplysninger om hvordan personvernet ditt ivaretas vises det til vår personvernerklæring.

8. Leveranse

8.1 Drift og utvikling
VilMer har ansvar for forvaltning, drift og videreutvikling av VilMers produkter. Med mindre annet er eksplisitt angitt leveres VilMers produkter «som de er». VilMer garanterer ikke for en bestemt oppetid eller at VilMers produkter er egnet for brukerens formål med bruk av tjenesten.
8.2 Informasjon til og kontakt med brukere av VilMers produkter
VilMer vil kontakte brukere av VilMers produkter ved for eksempel informasjon om nyheter, oppdateringer, endring av vilkår, undersøkelser mv. Brukere kan kontaktes via de kanaler som de samhandler med VilMer i, for eksempel SMS, e-post eller chat i VilMers produkter.
8.3 Sikkerhet
VilMer AS har som eier av VilMers produkter ansvar for at innholdet er sikret forsvarlig.

9. Endringer

VilMer har som eier av VilMers produkter rett til å overdra alle rettigheter og forpliktelser til et annet rettssubjekt (for eksempel ved endring av selskapsform, oppkjøp av bedrift e.l.) som tilbyr VilMers produkter eller tilsvarende tjenester, forutsatt at det er kontinuitet overfor brukere.

10. Ansvarsfraskrivelser

Bruk av VilMers produkter må alltid skje i samsvar med disse Brukervilkårene og gjeldende lovgivning og praksis. Bruk skjer på eget ansvar, og brukeren er selv ansvarlig for egen bruk av VilMers produkter.

I alle tilfeller er ansvar etter denne avtalen begrenset til ett års vederlag for brukerens aktuelle VilMer produkt. VilMer anser det likevel som at bruk av VilMers produkter er utelukkende et anliggende mellom den eller de som bruker produktene. VilMer er ikke ansvarlig for eventuelle ulykker, skader, økonomiske tap eller andre hendelser som måtte inntreffe som følge av bruk av VilMers produkter.

VilMer ønsker imidlertid at bruk av VilMers produkter skal være en positiv opplevelse, og vil i rimelig utstrekning bistå ved uønskede hendelser eller ulykker - uten at VilMer ved dette påtar seg noe økonomisk ansvar. Brukeren aksepterer å holde VilMer og VilMers samarbeidspartnere skadesløs fra ethvert tap, indirekte, tilfeldig eller andre lignende skader, inklusive, men ikke begrenset til følgeskader, driftsavbrudd, tap av fortjeneste, tap av informasjon, og tilsvarende i forbindelse med bruk av VilMers produkter.

Denne ansvarsbegrensningen omfatter alle former for tap og skade, både direkte og indirekte. Brukeren aksepterer videre at han/hun ikke kan gjøre gjeldende noe ansvar overfor VilMer for noen forsinkelser eller feil i VilMers produkter.

11. Endringer av Brukervilkårene

VilMer arbeider kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre VilMers produkter. Det kan derfor hende at vi må oppdatere Brukervilkårene fra tid til annen for at de skal gjenspeile VilMers produkter korrekt. Med mindre noe annet er lovpålagt, vil vi varsle deg 14 dager før vi gjør endringer i Brukervilkårene, og gi deg en mulighet til å gjennomgå dem før de trer i kraft. Straks oppdaterte Brukervilkår er gjeldende, er du bundet av dem hvis du fortsetter å bruke VilMers produkter.

Vi håper at du fortsetter å bruke VilMers produkter, men hvis du ikke aksepterer de oppdaterte Brukervilkårene, kan du be oss om å slette brukerkontoen din når som helst ved å sende en e-post til kontakt@vilmer.no.

12. Tvister

Eventuelle konflikter eller krav som måtte oppstå i forbindelse med bruk av VilMers produkter reguleres av norsk rett.

Tvister mellom bruker og VilMer skal søkes løst i minnelighet. Dersom tvisten ikke lar seg løse ved forhandlinger kan hver av partene bringe tvisten inn for de alminnelige domstoler i Norge med verneting Oslo tingrett.

Vedlegg - vilkår som gjelder særlig for enkelte produkter

VilMer Opplevelser-logoVilMer Triggo-logoVilMer Digitale opplevelser-logoVilMer MinMemoria-logoVR

1. Om Opplevelser

Opplevelser gir flere gode øyeblikk gjennom møter mellomlokalsamfunnet og omsorgssentre – et givende fellesskap for alle.

I Opplevelser samles personer og aktører som vil bidra med opplevelser for omsorgssentre. Det er enkelt for helsepersonell å avtale aktiviteter som passer beboernes ønsker og interesser.

Opplevelser kobler de som vil oppleve med de som vil bidra med aktivitet, på en enkel og effektiv måte. Når du registreres som tilbyder eller mottaker og får en brukerkonto, aksepterer du VilMer sine brukervilkår("Brukervilkårene"). Det er en forutsetning at du har akseptert Brukervilkårene før du kan benytte deg av Opplevelser.

2. Tilbyder

Dersom du ønsker å registrere deg som tilbyder og bidra med gode opplevelser kan du sende inn opplysninger om dette via https://vilmer.no/bli-bidragsyter. En bruker som bidrar med opplevelser gjennom produktet Opplevelser omtales heretter som «Tilbyder».

Når en ny Tilbyder registreres, vil VilMer lage en aktivitetsprofil som beskriver Tilbyderen og aktiviteten(e) Tilbyderen ønsker å bidra med. Aktivitetsprofilen publiseres etter godkjenning fra Tilbyder. Ved publisering av godkjent aktivitetsprofil får Tilbyderen en bruker hos VilMer.

Når Tilbyder får henvendelser fra noen som ønsker å bestille aktiviteten, har Tilbyderen rett til å akseptere eller avslå henvendelsen etter eget ønske.

3. Bestiller

Dersom du ønsker å bestille aktivitet gjennom Opplevelser, kan du kontakte Tilbyder direkte gjennom Tilbyderens aktivitetsprofil. En bruker som bestiller aktivitet fra tilbyder omtales i det følgende som "Bestiller".

For å bestille aktivitet må Bestiller være tilknyttet en Bestillerprofil som beskriver hvilke behov og forutsetninger Bestilleren har. Bestillerprofilen kan representere en institusjon, lag, forening eller enkeltperson. Bestiller kan sende henvendelse til enhver aktivitetsprofil, og er inneforstått med at Tilbyderen kan akseptere eller avslå henvendelsen etter eget ønske.

4. Registrering og kontaktopplysninger

For å kunne tilby eller bestille en opplevelse eller aktivitet, må du registrere deg med navn, e-postadresse og mobilnummer. Du er ansvarlig for at opplysningene du oppgir er fullstendige, korrekte og oppdaterte. Ingen personer under 13 år har lov til å opprette en konto eller bruke Opplevelser.

5. Registrering og opplysninger

All informasjon og bilder som lastes opp i en aktivitetsprofil eller bestillerprofil, enten av brukeren selv eller ved assistanse fra VilMer, eies av brukeren.

Ved å dele bilder og annen informasjon i en aktivitetsprofil eller bestillerprofil, aksepterer du at alle som besøker profilen får tilgang til å se materialet. Brukeren har selv ansvar for ikke å laste opp bilder eller informasjon som krenker opphavsretten eller retten til eget bilde, eller personvernet til den avbildede.

Vi anbefaler alltid at personer som er avbildes eller omtaltes blir bedt om å samtykke før du laster inn bildet eller informasjonen. VilMer forbeholder seg retten til å slette materiale som krenker slike rettigheter som omtalt i dette punktet.

6. Plikter

6.1 Enhver som bruker Tjenesten skal: 
  • sette seg inn i og følge Brukervilkårene for bruk av VilMers produkter og særlig for bruk av Opplevelser.
  • selv vurdere om det tjenestetilbud som avtales mellom Tilbyder og Bestiller er egnet for den enkelte person/gruppe som skal delta eller motta tjenestetilbudet.
  • overholde taushetsplikt omkring opplysninger som de får kjennskap til gjennom Opplevelser, og som de må forstå er av sensitiv art om konkrete personer.
  • svare på henvendelser og gjennomføre avtaler i samsvar med det som avtales.
  • ivareta de sikkerhetstiltak som er naturlig og pålagt i henhold til den aktivitet eller tjeneste som tilbys. Tilbyder er ikke ansvarlig for skade som følge av naturlig sykdom, eller skade som er en følge av dagliglivets risiko, som oppstår i forbindelse med gjennomføring av aktiviteten.
  • straks melde fra til Bestillers eller Tilbyders kontaktperson om skade eller sykdom.
  • de som bidrar med dyr, må gjennom de enhver tids gjeldende kvalitetssikringsprosedyrer som VilMer har.
  • følge gjeldende lover og regler, herunder tegne lovpålagte forsikringer relevant for den konkrete aktiviteten (for eksempel bilforsikring ved gjennomføring av aktivitet med bil.)

7. Brudd på Brukervilkårene

Bruk av Opplevelser som ikke er i henhold til Brukervilkårene kan medføre utestengelse fra Opplevelser og sletting av bruker, aktivitetsprofil og bestillerprofil.
Brukervilkår - oppdatert 16.11.21

1. Om Triggo

Triggo er en app som inspirerer til aktivitet og samtaler på tvers av generasjoner. Sammen kan brukerne se på interessante bilder, lese om eller svare på spørsmål om tema de liker.

Triggo kan brukes i ro i sofaen eller på en av de lokale turløypene som finnes i appen. Her kan brukerne lete etter poster og løse Triggo-oppgaver samtidig som de får frisk luft og trim. Triggo kan også kobles til storskjerm for en hyggelig quiz-stund sammen i grupper.

Når du bruker Triggo, aksepterer du VilMer sine brukervilkår("Brukervilkårene"). Det er en forutsetning at du har akseptert Brukervilkårene før du kan benytte deg av Triggo.

2. Triggogruppe

I Triggo kan man opprette Triggogruppe. En Triggogruppe kan ha flere tilkoblede brukere. Når en bruker som er tilknyttet en Triggogruppe bruker Triggo, vil bruksdata knyttes til den aktuelle Triggogruppen. En bruker kan være tilknyttet flere Triggogrupper, og velger selv hvilken Triggogruppe som skal være aktiv når Triggo brukes.

3. Informasjon i Triggogruppe

3.1 Gruppeinformasjon
En Triggogruppe representerer ofte en person, f.eks en beboer på sykehjem. En Triggogruppe kan også ha et profilbilde.
3.2 Samtykke
Alle personopplysninger om levende personer, herunder navn, bilder og beskrivelser, krever samtykke fra den enkelte eller noen som har samtykkerett på vegne av personen, før det legges inn i en Triggogruppe.

Hver bruker er selv ansvarlig for at personer de deler opplysninger om samtykker til dette, og er innforstått med at slikt samtykke når som helst kan trekkes tilbake.

4. Brudd på Brukervilkårene

Bruk av Triggo som ikke er i henhold til Brukervilkårene kan medføre utestengelse fra Triggo og sletting av bruker og Triggogruppe, herunder statistikk og favorittlister.
Brukervilkår  - oppdatert 18.11.21

1. Om Digitale opplevelser (tidligere Televindu)

Digitale opplevelser er en plattform som består av digitalt innhold tilpasset personer med kognitiv svikt. Digitale opplevelser kan brukes i web-grensesnitt med innlogging fra televindu.app, eller i Digitale opplevelser-appen som lastes ned til mobil eller nettbrett.

Med Digitale opplevelsers app kan du utforske innhold og spillelister, lagre filmer lokalt på din enhet og caste til storskjerm. Når du bruker Digitale opplevelser, aksepterer du VilMer sine brukervilkår ("Brukervilkårene"). Det er en forutsetning at du har akseptert Brukervilkårene før du kan benytte deg av Digitale opplevelser.

2. Innhold fra Digitale opplevelser

Innhold på Digitale opplevelser skal ikke kopieres, modifiseres, distribueres, selges eller leies ut i andre kanaler enn Digitale opplevelser uten skriftlig samtykke fra opphavseier. Brukeren har ingen andre rettigheter enn å bruke Digitale opplevelser.

3. Brukergenerert innhold

3.1 Samtykke
Alt materiale som avbilder eller inneholder opplysninger om levende personer, herunder navn, video, bilder og beskrivelser, krever samtykke fra den enkelte eller noen som har samtykkerett på vegne av personen, før det lastes opp til Digitale opplevelser.
Hver bruker er selv ansvarlig for at personer som er avbildet i filmer som brukeren laster opp til Digitale opplevelser samtykker til dette, og er innforstått med at slikt samtykke når som helst kan trekkes tilbake.
3.2 Ikke-medisinsk innhold
Brukere skal ikke laste opp filmer eller informasjon som inneholder medisinske, helserelaterte eller andre særskilte kategorier av personopplysninger til Digitale opplevelser.

4. Brudd på Brukervilkårene

Bruk av Digitale opplevelser som ikke er i henhold til Brukervilkårene kan medføre utestengelse fra Digitale opplevelser og sletting av bruker, spillelister og opplastet innhold.
Brukervilkår  - oppdatert 11.05.23

1. Om MinMemoria

MinMemoria er et verktøy for omsorg og kommunikasjon der livshistorien står i sentrum. MinMemoria kan brukes i web-grensesnitt via innlogging på minmemoria.no, eller i visnings-app som lastes ned til mobil eller nettbrett. Visnings-appen lar deg bla i Memoria-profilen, markere favorittbilder og sende meldinger, uten fare for at noe blir slettet eller endret ved et uhell. All annen redigering gjøres i web-grensesnitt.

Når du bruker MinMemoria, aksepterer du VilMer sine brukervilkår ("Brukervilkårene"). Det er en forutsetning at du har akseptert Brukervilkårene før du kan benytte deg av MinMemoria.

2. Memoria-profilen

En Memoria-profil handler om en spesifikk hovedperson, som regel en person som bruker helse- og omsorgstjenester. Det kan være flere brukere tilknyttet samme Memoria-profil, der alle bidrar med innhold som handler om Memoria-profilens hovedperson.

Brukere tilknyttet en Memoria-profil består som regel av helse- og omsorgspersonell som har en rolle overfor hovedpersonen, og av hovedpersonens pårørende og andre nærstående.

3. Innhold i Memoriaprofilen

3.1 Samtykke
Alle personopplysninger om levende personer, herunder navn, bilder og beskrivelser, krever samtykke fra den enkelte eller noen som har samtykkerett på vegne av personen, før det legges inn i en Memoria-profil. Samtykke kan innhentes muntlig eller skriftlig.

Hver bruker er selv ansvarlig for at personer de deler opplysninger om samtykker til dette, og er innforstått med at slikt samtykke når som helst kan trekkes tilbake.
3.2 Ikke-medisinsk innhold
Pårørende eller ansatte i helse- og omsorgstjenester som bistår i bruken av MinMemoria skal ikke legge inn medisinsk informasjon eller helseopplysninger.
3.3 Sletting av data
Brukere kan selv slette egne data gjennom å logge inn i web-appen.

4. Taushetsplikt

Partene skal bevare taushetsplikt overfor utenforstående om hvem som bruker MinMemoria, samt innholdet som legges inn av, eller på vegne av hovedperson, deres pårørende eller andre brukere.

Privat informasjon, herunder bilder, skal ikke deles med andre uten at dette er avtalt eller gitt samtykke til av den eller de informasjonen omhandler.

5. Brudd på brukervilkårene

Bruk av MinMemoria som ikke er i henhold til Brukervilkårene kan medføre utestengelse fra MinMemoria og sletting av bruker og Memoria-profil.
Vilkår for MinMemoria: gjeldende for nye og eksisterende brukere f.o.m. 21.02.2022

Person­vern­­erklæring

1. Innledning

Vilmer AS er opptatt av å ivareta ditt personvern.

VilMer leverer digitale produkter for gode opplevelser og livskvalitet. Visjonen er å sette mennesket i sentrum, og gi eldre en aktiv og meningsfull hverdag.

Vår bruk er i samsvar med personopplysningsloven av 2018, og den regulering som følger av EUs personvernforordning (heretter omtalt som «GDPR»).

Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

2. Ansvar etter loven

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Vilmer AS ved daglig leder Øystein Landgraff. Kontaktinformasjonen til VilMer er:

Vilmer AS
Nygata 22A
2380 Brumunddal

E-postadresse: kontakt@vilmer.no

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte personvernombud Jon Georg Berentsen, CTO, på følgende e-post: kontakt@vilmer.no

3. Definisjoner som vil hjelpe deg å forstå personvernerklæringen

3.1 Personopplysninger

Opplysninger knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

3.2 Den registrerte

En identifisert eller identifiserbar fysisk person som opplysningene handler om, dvs. deg som bruker av nettsiden.

3.3 Behandling

Enhver håndtering av personopplysninger, inkludert (men ikke begrenset til) innsamling, lagring, organisering, utlevering, bruk og destruksjon av opplysninger.

3.4 Særlige kategorier av personopplysninger

Særlige kategorier av personopplysninger defineres av GDPR artikkel 9(1), og inkluderer personopplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap, genetiske og biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger, seksuelle forhold og seksuelle orientering

3.5 GDPR

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27.april 2016 (GDPR)

4. Hvordan behandler vi opplysninger

Formålet med innhenting av personopplysninger er å oppfyllede forpliktelser vi som leverandør har ovenfor deg som bruker eller kunde av tjenesten. Vi lagrer informasjon innsamlet fra deg. Dette er nødvendig for å levere produktet.

Du finner en spesifisering over vår behandling av personopplysninger og formål med behandlingen i vedlegg 2.

5. Hvor lenge behandler vi personopplysninger?

Når vi konstaterer at det ikke lenger er behov for eller krav om å lagre personopplysninger ut fra formålet med behandlingen, vil vi ikke lenger behandle opplysningene, og disse vil bli slettet i samsvar med vår personvernpolicy og gjeldende lovgivning.

Når vi behandler personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, slettes disse når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Hvis du vil motta mer informasjon om vår databehandlingspraksis, kan vi nås via kontaktopplysningene som er angitt i denne personvernerklæringens punkt 9.

6. Mottakere (eller kategorier av mottakere) av personopplysninger

De som er mottakere av personopplysninger fra våre nettsider og produkter er underleverandører av programmeringstjenester, serverløsninger, analysetjenester, kundeoppfølgingssystemer og lagringstjenester. Disseunderleverandørene gjør det mulig for oss å tilby våre produkter og kundeservice for våre brukere og kunder.

En spesifisering av hvilke underleverandører vi benytter for våre nettsider og produkter finnes i vedlegg 3. I alle disse tilfellene har vi hensiktsmessige kontrakts- og sikkerhetsforanstaltninger for å sikre at personopplysninger er beskyttet. Ta kontakt med oss ​​dersom du trenger mer informasjon, jf. avsnitt 9.

7. Cookies og webanalyse

7.1 Hva er cookies?

En informasjonskapsel (også kalt cookie) er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på din datamaskin når du åpner en nettside, for å samle inn opplysninger om bruk av nettstedet.

Du må samtykke til bruk av informasjonskapsler (Lov om elektronisk kommunikasjon § 2-7b). Samtykke gis ved at forhåndsinnstillingene på din nettleser aksepterer informasjonskapsler. Dersom du ikke ønsker at nettsiden skal lagre informasjonskapsler, kan du endre innstillingene i nettleseren din. Se nærmere om dette ved å klikke deg inn her.

I utgangspunktet blir IP-adresser lagret på en slik måte at det ikke registreres personopplysninger. I den grad vi behandler personopplysninger gjennom bruk av informasjonskapsler, er det rettslige grunnlaget berettigede interesser (personvernforordningen art. 8 bokstav f). VilMer nettbutikks berettigede interesse er å optimalisere vår nettside og tjenester for øvrig, og å påse at nettsiden fungerer og er brukertilpasset.

7.2 Hva slags cookies bruker vi?

Vi bruker cookies for å bedre brukeropplevelsen og forbedre innholdet i tjenesten. Vi benytter webanalyseverktøy til å innhente denne informasjonen. Vi knytter ikke bruken til deg som enkeltperson eller identifiserer deg, men ser på mønstre og bruk på et overordnet nivå i statistikkform.

En spesifisering av hvilke cookies vi bruker på vårenettsider og i våre produkter finnes i vedlegg 4.

8. Dine rettigheter i forbindelse med vår behandling

Du har rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysninger om deg. Disse rettighetene er oppsummert i vedlegg 1 til denne personvernerklæringen (se under).

9. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, vår databehandling eller hvordan du utøver dine rettigheter, vennligst kontakt oss på kontakt@vilmer.no.

Hvis du mener at dine rettigheter er blitt krenket av VilMer, vennligst gi oss beskjed. Du har også rett til å klage til Datatilsynet, tilsynsmyndigheten for personopplysningsvern i Norge: www.datatilsynet.no. Vi setter imidlertid pris på muligheten til å håndtere dine bekymringer før du kontakter tilsynsmyndighetene, og ber deg derfor vennligst om å kontakte oss først.

Sist oppdatert 16.11.2021

Vedlegg 1 - rettigheter knyttet til GDPR

Rettighetene som er omtalt i avsnitt 8 i personvernerklæringen må tolkes i samsvar med GDPR, og er:

1. Rett til tilgang på informasjon

Du har rett til å motta bekreftelse på om opplysningene om deg blir behandlet av oss, samt annen informasjon knyttet til bruken av opplysningene og kopiene av denne informasjonen. Du har også rett til å be om tilgang til data som vi behandler.

2. Rett til å kreve sletting

Du har rett til å be oss om å slette dataene dine.

Vi skal straks imøtekomme forespørselen din, med mindre et unntak fra sletting kommer til anvendelse, for eksempel hvis dataene er nødvendige for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav.

3. Rett til å protestere

Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger om deg. Du kan påberope deg denne rett når vi behandler personopplysninger basert på våre berettigede interesser. Hvis du ber oss om å slutte å behandle personopplysninger, vil vi avslutte behandling av personopplysningene, med mindre vi kan vise tilstrekkelige grunner til hvorfor behandlingen likevel skal fortsette i samsvar med personopplysningsloven, eller hvis opplysningene er nødvendige for å fastslå, håndheve eller forsvare juridiske krav.

4. Rett til korreksjon

Du har rett til å be VilMer rette eventuelle unøyaktige personopplysninger om deg.

5. Rett til begrensning

Du har rett til å be om at vi begrenser behandling av personopplysninger om deg.

Når du påberoper deg din rett til begrensning, vil vi likevel holde opplysningene, men vil ikke behandle det videre. Vi vil imidlertid behandle opplysningene hvis formålet med behandlingen er å slå fast, håndheve eller forsvare juridiske krav.

6. Rett til å trekke samtykket

Du har rett til å trekke ditt samtykke til enhver tid. For å gjøre dette, kontakter du VilMer i samsvar med avsnitt 9 i personvernerklæringen.

7. Rett til dataportabilitet

Du har rett til å kunne motta kopier av relevante personopplysninger du har avgitt, i et strukturert, vanlig, maskinlesbart format og å be om at denne informasjonen sendes direkte til en annen behandlingsansvarlig når det er teknisk mulig.

Vedlegg 2 - Vår behandling av personopplysninger

I dette vedlegget er vår behandling av personopplysninger og formål med behandlingen spesifisert for hvert av våre produkter.

1 Behandling som er felles for alle VilMers produkter

1.1 Nyhetsbrev og informasjon til brukere

Formålet med behandlingen: Tilby nyhetsbrev.
Typer av personopplysninger: Navn, selskapstilhørighet, telefonnummer og/eller e-postadresse.
Hvordan er personopplysningene innhentet?: Fra de registrerte selv.
Rettslig grunnlag: Samtykke fra deg, jf. GDPR art. 6nr. 1 bokstav a.

1.2 Leveranse og kundeoppfølging

Formålet med behandlingen: Levere varer og tjenester, kundeoppfølging og fakturering til kommuner, organisasjoner, bedrifter eller andre juridiske personer.
Typer av personopplysninger: Kontaktinformasjon til personen som er tilknyttet den juridiske personvern: Navn, firma, telefonnummer og e-postadresse.
Hvordan er personopplysningene innhentet?: Fra den registrerte selv eller den juridiske personen vedkommende er tilknyttet.
Rettslig grunnlag: Behandling er nødvendig for VilMers berettigede interesser, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Den aktuelle interessen er å få nye kunder, selge flere tjenester, samt utvide vår virksomhet. Etter vår oppfatning representerer ikke dette en risiko for dine rettigheter og friheter. Vi har gjort individuelle vurderinger av behandlingen i relasjon til de ulike formålene.

1.3 Kundeservice

Formålet med behandlingen: Besvare henvendelser som kommer inn til oss.
Typer av personopplysninger: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.
Hvordan er personopplysningene innhentet?: Fra den registrerte selv.
Rettslig grunnlag: Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.

1.4 Myndighetskrav

Formålet med behandlingen: Behandling av personopplysninger for å etterleve myndighetskrav knyttet til skatt og regnskap.
Typer av personopplysninger: Dine personopplysninger og kontaktinformasjon - navn, firma, telefonnummer, e-postadresse, samt opplysninger om hjem og bosted som er relevante for å tilpasse varer og tjenester.
Hvordan er personopplysningene innhentet?: Fra den registrerte selv.
Rettslig grunnlag: Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav c, og grunnlag i skattebetalingsloven, skatteforvaltningsloven, skatteloven, bokføringsloven, bokføringsforskriften, og regnskapsloven mv. Vi bruker for øyeblikket ikke systemer for automatisert beslutningstaking (når et elektronisk system bruker personopplysninger til å treffe en avgjørelse uten menneskelig innblanding).

2 Behandling som er spesifikk for hvert enkelt produkt

2.1 Behandling som er spesifikk for produktet Opplevelser

Opplevelser er en markedsplass for opplevelser og aktiviteter tilpasset ulike markedssegmenter.

Opprette aktivitetsprofil:
Formålet med behandlingen:
Behandling av personopplysninger for å etterleve myndighetskrav knyttet til skatt og regnskap.
Typer av personopplysninger: Dine personopplysninger og kontaktinformasjon - navn, firma, telefonnummer, e-postadresse, samt opplysninger om hjem og bosted som er relevante for å tilpasse varer og tjenester.
Hvordan er personopplysningene innhentet?: Fra den registrerte selv.
Rettslig grunnlag: Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav c, og grunnlag i skattebetalingsloven, skatteforvaltningsloven, skatteloven, bokføringsloven, bokføringsforskriften, og regnskapsloven mv. Vi bruker for øyeblikket ikke systemer for automatisert beslutningstaking (når et elektronisk system bruker personopplysninger til å treffe en avgjørelse uten menneskelig innblanding).

2.2 Behandling som er spesifikk for produktet Triggo

Triggo er en app som inspirerer til aktivitet og samtaler på tvers av generasjoner. Sammen kan man se på interessante bilder, lese om ulike tema eller svare på spørsmål om tema man liker.

Triggo-gruppe:
Formålet med behandlingen:
Opprette Triggo-gruppe som samler bruksdata fra brukerne i gruppen.
Typer av personopplysninger: Navn, personbilde og epostadresse og/eller telefonnummer.
Hvordan er personopplysningene innhentet?: Fra den registrerte selv.
Rettslig grunnlag: GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. De berettigede interesser er å tilby nettjenesten, hjelpe folk med å få bedre tjenester og skape mer aktivitet.

2.3 Behandling som er spesifikk for produktet Digitale opplevelser (tidligere Televindu)

Digitale opplevelser er et verktøy som gjør det enkelt å bruke digitalt innhold som aktivitet. På plattformen får en tilgang til digitalt innhold som kan bidra til å vekke minner og samtaler. Brukere kan dele videoer med andre brukere innenfor sin brukergruppe.

Laste opp video:
Formålet med behandlingen:
Opplasting, lagring, deling og streaming av videoinnhold som brukeren selv laster opp.
Typer av personopplysninger: Personopplysninger fra brukerkonto, samt eventuelle personopplysninger som kommer frem i filmen som lastes opp.
Hvordan er personopplysningene innhentet?: Fra den registrerte selv.
Rettslig grunnlag: Det rettslige grunnlaget for å samle inn disse opplysningene er basert på samtykke, se GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Det er frivillig å legge dem inn, og du kan når som helst slette dem selv. Ytterligere, i tilfeller hvor det ikke er gitt eller kan innhentes samtykke, er det rettslige grunnlaget for behandlingen berettigede interesser, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

2.4 Behandling som er spesifikk for produktet MinMemoria

MinMemoria er et verktøy for omsorg og kommunikasjon, med personens livshistorie i fokus. MinMemoria styres som regel av pårørende, som deler bilder, minner og relasjoner fra sin kjære sin livshistorie. De kan også kommunisere med andre som gis tilgang til Memoria-profilen, for eksempel andre pårørende eller helsepersonell.

Opprette Memoria-profil:
Formålet med behandlingen:
Opprette Memoria-profil som brukere kan dele informasjon i.
Typer av personopplysninger: Navn, personbilde, fødselsdato, kjønn, interesser og familiemedlemmer.
Hvordan er personopplysningene innhentet?: Fra de registrerte som har tilgang til Memoriaprofilen.
Rettslig grunnlag: Det rettslige grunnlaget for å samle inn disse opplysningene er basert på samtykke, se GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Det er frivillig å legge dem inn, og du kan når som helst slette dem selv. Ytterligere, i tilfeller hvor det ikke er gitt eller kan innhentes samtykke, er det rettslige grunnlaget for behandlingen berettigede interesser, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

2.5 Særlige kategorier av personopplysninger

Selv om det ikke er nødvendig for å bruke VilMers produkter, vil brukere i noen tilfeller frivillig oppgi opplysninger som etter GDPR artikkel9 (1) kan defineres som særlige kategorier av personopplysninger. VilMer vil ikke aktivt innhente slike opplysninger.

Særlige kategorier av personopplysninger:
Formålet med behandlingen:
At brukeren oppgir opplysninger som brukeren selv mener er nødvendig for å bruke et eller flere av VilMers produkter.
Typer av personopplysninger: Personopplysninger definert som særlige kategorier av personopplysninger (se avsnitt 3.4 i denne personvern erklæringen).
Hvordan er personopplysningene innhentet?: Fra brukeren selv eller brukerens pårørende.
Rettslig grunnlag: I dette tilfellet er rettslig grunnlag basert på samtykke etter GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav a, i tillegg til et av vilkårene i GDPR artikkel 9 (2). Det er frivillig å legge inn slike opplysninger, og de kan når som helst slettes.

Vedlegg 3 - Mottakere eller kategorier av mottakere

I dette vedlegget følger en oversikt over mottakere av personopplysninger i våre nettsider og produkter.

1. For besøkende på våre nettsider

Leverandør - formål - lokasjon:

Facebook Social Plugins - Enkel deling av innhold på Facebook - EU og USA
Facebook Custom Audience - Mer  treffsikre annonser på Facebook - EU og USA
Google  Analytics Statistisk - informasjon om nettsidebesøk på vilmer.no, og til forbedring og optimalisering  av nettsider - EU
Google Tag Manager - Håndterer oppsett til tredjepartsløsninger, f.eks. Google Analytics og supporttjenesten Intercom - EU
HotJar - Statistisk informasjon om besøk, og til forbedring og optimalisering av nettsider - EU
Intercom R&D Unlimited Company - System for support og brukeroppfølging via chat og e-post - USA
Prerender - Statisk gjengivelse av dynamiske publiserte nettsider for søkemotorindeksering - USA
Webflow - Design og publisering av nettsider minmemoria.no og vilmer.no - Globalt
Zapier - Automatisering av prosesser på tvers av tjenester - Globalt  (AWS)

2. For personer VilMer er i kontakt med i forbindelse med salg og kundeoppfølging

Leverandør - formål - lokasjon:

Chatfuel - Chatbot: Automatisert chat tjeneste som brukes på VilMers Facebookside - EU og USA
DocuSign - Signering av dokumenter - EU og USA
Google Workspace - E-postkommunikasjon,  digitale møter og lagring av selskapsdokumenter - EU
JotForm - Verktøy  for oppsett og håndtering av nettskjema (spørreundersøkelser, påmelding til arrangementer o.l.) - EU
LinkedIn - Kontaktskjema for interessenter - EU og USA
Mailchimp - En tjeneste for utforming og utsending av nyhetsbrev til registrerte brukere - USA
Microsoft (Office 365) - E-posttjenste, digitale møter og lagring av selskapsdokumenter - EU
Moelv Regnskapsbyrå AS - Fakturering og regnskap - EU/EØS
Pipedrive ltd - Dokumentasjon av salg og kundeoppfølging - EU
PowerOffice AS - Fakturering - EU/EØS
TextMagic - Oppfølging og dialog på SMS - EU
TypeForm - Oppsett  av nettskjema for personer som registrerer seg som frivillig bidragsyter i VilMer Opplevelser - EU og USA

3. For registrerte brukere på VilMers plattform (produktene Opplevelser, Digitale opplevelser, Triggo og MinMemoria)

Leverandør - formål - lokasjon:

Auth0 - Autentisering  av brukere ved innlogging - EU
Coralogix - Sentralisert  logging på tvers av tjenester - EU
Google Analytics - Statistisk informasjon om nettsidebesøk på vilmer.no, og til forbedring og optimalisering av nettsider - EU
Google DataStudio - Automatisert datarapportering - EU og USA
Heroku - Skytjeneste som lar oss publisere og kjøre våre applikasjoner slik at de blir tilgjengelig for brukerne - EU
Intercom R&D Unlimited Company - System for support og brukeroppfølging via chat og e-post - USA
Mailchimp - En tjeneste for utforming og utsending av nyhetsbrev til registrerte brukere - USA
Relevant software - Utvikling av ny software - Ukraina
Reporting Ninja - Transformering av data fra ulike kilder for Google Data Studio - Storbritannia
SendGrid - Utsending av e-post til brukere, f.eks. ved aktivering av brukerkonto, tilbakestilling av  passord eller varsler fra system - USA
TextMagic - Oppfølging og dialog på SMS - EU
Twilio - Utsending  av SMS til brukere, f.eks. engangskode ved innlogging - USA
Zapier - Automatisering av prosesser på tvers av tjenester - Globalt (AWS)

3.1 Underleverandører som i tillegg brukes i produktet Opplevelser
Leverandør - formål - lokasjon:

Cloudinary - Opplasting og lagring av bilder i Aktivitetsprofiler - Globalt (AWS)
JotForm - Verktøy for oppsett og håndtering av online skjema - EU
Prerender - Statisk gjengivelse av dynamiske publiserte nettsider for søkemotorindeksering - USA

3.2 Underleverandører som i tillegg brukes i produktet Digitale opplevelser (tidligere Televindu)
Leverandør - formål - lokasjon:

Algolia - Søkefunksjon i spillelister på Digitale opplevelser - EU og USA
Amazon AWS - Opplasting og lagring av bilder - EU
Google Cloud Platform - Hosting  og drift av Digitale opplevelser app, inkl. brukerdatabaser og analyser - EU
Onboardr ApS - Utvikling  av software - Norge/EU

3.3 Underleverandører som i tillegg brukes i produktet Triggo
Leverandør - formål - lokasjon:

MapBox - Kart og visualisering av turløyper - EU og USA
JotForm - Verktøy for oppsett og håndtering av innmeldingsskjema - EU

3.4 Underleverandører som i tillegg brukes i produktet MinMemoria
Leverandør - formål - lokasjon:

Amazon AWS - Opplasting og lagring av bilder som brukere laster opp i Memoriaprofil - EU
Cloudinary - Opplasting og lagring av bilder i Memoriaprofil - Globalt (AWS)
Code11 AS - Forvaltning av software og databaser - Norge og EU

Vedlegg 4 - Vår bruk av cookies

1. Cookies for besøkende på vilmer.no og innloggede brukere i VilMers plattform

Microsoft Advertising (vilmer.no):
Vi bruker UET-tag fra Microsoft for å danne et inntrykk av hvem som besøker nettsiden vår, slik at vi kan rette annonsene våre til de vi tror vil se dem. Du kan lese mer om Microsoft her.
Cookies: _clsk, _uetvid, _uetsid, _clck,

Google Analytics (vilmer.no og VilMers plattform):
Vi bruker Google Analytics for å hente ut generell statistikk om hvordan nettstedet brukes, slik at vi kan forbedre innholdet vårt. IP-adressen din blir automatisk anonymisert, slik at statistikken ikke kan spores tilbake til deg som enkeltperson.
Cookies: _utma, _utmb, _utmz, _ga, _gid, _gat, _gtag, _dc_gtm_UA-91544353-1

Google Conversion Tag (vilmer.no):
Vi bruker Google Conversion Tag for søkemotoroptimalisering, analyse av annonseresultater og til persontilpassing av annonser.
Cookies: _gac, _gcl

Facebook Piksel (vilmer.no og VilMers plattform):
Facebook Piksel brukes til konverteringsoptimalisering og Facebook-annonsering basert på handlinger som er gjort på vilmer.no.
Cookie: _fbp

Intercom (vilmer.no og VilMers plattform):
Kommunikasjon og support for besøkere av nettsider.
Cookies: intercom-id-yx4h3fzi, intercom-session-yx4h3fzi

Hotjar (vilmer.no og VilMers plattform):
Hotjar brukes for bedre å forstå bruken av vårt nettsted, slik at vi kan forbedre våre tjenester ut fra hva som viser seg å fungere godt og endre det som kan forbedres.Vi analyserer blant annet hvor brukerne kommer fra (på område- eller landsnivå),hvor lang tid som brukes på de ulike sidene, hvilke linker som klikkes på og vi teller antall besøkende.
Cookies: _hjIncludedInPageviewSample, _hjFirstSeen, _hjid, _hjTLDTest, _hjAbsoluteSessionInProgress

Auth0 (VilMers plattform):
Auth0 er en autentiseringstjeneste som håndterer verifisering av brukere som logger inn.
Cookies: UserID, CUserId, XSRF

2. Cookies for besøkende av digitaleopplevelser.vilmer.no og innloggede brukere på digitaleopplevelser.vilmer.no

Google Analytics (digitaleopplevelser.vilmer.no):
Vi bruker Google Analytics for å hente ut generell statistikk om hvordan nettstedet brukes, slik at vi kan forbedre innholdet vårt. IP-adressen din blir automatisk anonymisert, slik at statistikken ikke kan spores tilbake til deg som enkeltperson.
Cookies: _gat_gtag_UA_157357733_1, _ga, _gid, _ga, _MC07B53JEC

3. Cookies for besøkere av minmemoria.vilmer.no

Google Analytics (minmemoria.vilmer.no):
Vi bruker Google Analytics for å hente ut generell statistikk om hvordan nettstedet brukes, slik at vi kan forbedre innholdet vårt. IP-adressen din blir automatisk anonymisert, slik at statistikken ikke kan spores tilbake til deg som enkeltperson.
Cookies: _gat_gtag_UA_74897246_1, _ga, _gid