Retningslinjer for bruk og personvern

Oppsummering

Hopp til: Personvernerklæring

Vilkår for bruk

1. Om tjenesten

VilMer AS («VilMer») formidler opplevelser og aktiviteter fra tilbydere til mottakere. Formidlingen skjer primært via nettjenester og benevnes heretter som "Tjenesten". Tjenesten kobler dere som vil oppleve med dere som vil bidra med aktivitet på en enkel og effektiv måte. Tjenesten innbefatter ikke selve utførelsen av opplevelsene eller aktivitetene.

Når du som tilbyder eller mottaker registrerer din bruker hos vilmer.no, aksepterer du VilMer sine brukervilkår ("Brukervilkårene"). Brukervilkårene regulerer partenes rettigheter og plikter knyttet til bruk av Tjenesten. Det er en forutsetning at du har akseptert Brukervilkårene før du kan benytte deg av Tjenesten.

2. Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon: kontakt@vilmer.no

Adresse: Storgata 133, 2390 Moelv

3. Priser

Bruk av Tjenesten betales av aktuell kommune ut fra egen avtale

4. Bruk av VilMer

4.1 Bruker
Alle som ønsker å tilby eller bestille aktiviteter eller opplevelser får en egen bruker hos VilMer ("Bruker").

4.2 Tilbyder
Du kan bidra med en opplevelse ved å registrere deg som tilbyder på www.vilmer.no. Dersom du ønsker å være tilbyder, kan du sende inn opplysninger om dette via nettsiden. En slik bruker omtales i det følgende som «Tilbyder». VilMer legger ut opplysningene i en aktivitetsprofil etter godkjenning fra Tilbyder. Alle som godkjenner en aktivitetsprofil får en egen bruker hos VilMer. Tilbydere har rett til å akseptere eller avslå henvendelser fra mottakere etter eget ønske.

4.3 Mottaker
Dersom du ønsker å motta tjenester, kan du bestille opplevelser og aktiviteter direkte fra våre Tilbydere. En slik bruker omtales i det følgende som "Mottaker". Du kan bestille en opplevelse/aktivitet/tjeneste til en institusjon, lag, forening eller til enkeltpersoner eller til andre, slik det fremgår i aktivitetsprofilen til Tilbyder.

5. Registrering og opplysninger

For å kunne tilby eller motta en opplevelse eller aktivitet, må du registrere deg med navn, e-postadresse og mobilnummer. Du er ansvarlig for at opplysningene du oppgir under registreringen på vilmer.no er fullstendige, korrekte og oppdaterte. Ingen under 13 år har lov til å opprette en konto eller bruke Tjenestene.
VilMer sin behandling av dine personopplysninger fremgår av vår personvernerklæring.
All informasjon og bilder som lastes opp i en brukerkonto av Brukeren selv eller via assistanse fra VilMer, eies av Brukeren. Ved å dele bilder og annen informasjon, aksepterer du at alle som har tilgang til profilen får tilgang til å se materialet. Brukeren har selv ansvar for ikke å laste opp bilder eller informasjon som krenker opphavsretten eller retten til eget bilde, eller personvernet til den avbildede. Vi anbefaler alltid at den avbildede eller omtalte blir bedt om å samtykke før du laster inn bildet eller informasjonen. VilMer forbeholder seg retten til å slette materiale som krenker slike rettigheter som omtalt i dette punktet.

6. Plikter

6.1 Tilbyderen skal:

6.2 Mottakeren skal:

6.3 Brudd på Brukervilkårene

Bruk av Tjenesten som ikke er i henhold til Brukervilkårene kan medføre utestengelse fra Tjenesten og sletting av Brukeren.

7. Innhold

VilMer skal være en trivelig møteplass for alle. Vi tillater derfor ikke støtende innhold. VilMer er ikke ansvarlig dersom innhold av støtende karakter publiseres. Alt slikt innhold vil bli slettet uten nærmere varsel.

8. Ansvar

Alle aktiviteter eller opplevelser som gjennomføres etter bestilling ved bruk av Tjenesten, foregår alltid på eget ansvar. Gjennomføringen av aktivitetene er utelukkende et anliggende mellom Tilbyder og Mottaker. VilMer er ikke ansvarlig for eventuelle ulykker, skader, økonomiske tap eller andre hendelser som måtte inntreffe som følge av aktivitetene som er bestilt via Tjenesten. VilMer ønsker imidlertid at bruk av Tjenesten skal være en positiv opplevelse for Tilbydere og Mottakere, og vil i rimelig utstrekning bistå ved uenighet mellom Tilbyder og Mottaker, eller ved uønskede hendelser eller ulykker - uten at VilMer ved dette påtar seg noe økonomisk ansvar.

9. Taushetsplikt

Tilbyderen har taushetsplikt omkring helseopplysninger eller andre opplysninger Tilbyder må forstå er av sensitiv art om Mottakere og de konkrete personer som deltar på tjenestetilbudet. Tilbyder forstår at brudd på denne bestemmelsen er krenkende for den utsatte og kan medføre krav om oppreisning.

10. Eierskap

Alle immaterielle rettigheter knyttet til Tjenesten tilhører VilMer. Brukeren har ingen andre rettigheter enn å bruke Tjenesten.
Det er ikke lov å kopiere, modifisere, distribuere, selge eller leie ut noen del av Tjenesten.

11. Overføring

Vilmer kan når som helst overdra, overføre, selge, leie eller låne ut Tjenesten.

12. Endringer av Brukervilkårene

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre Tjenesten og med å utvikle nye funksjoner for å forbedre produktene våre. Det kan derfor hende at vi må oppdatere Brukervilkårene fra tid til annen for at de skal gjenspeile Tjenestene våre korrekt. Med mindre noe annet er lovpålagt, vil vi varsle deg 30 dager før vi gjør endringer i Brukervilkårene, og gi deg en mulighet til å gjennomgå dem før de trer i kraft. Straks oppdaterte Brukervilkår er gjeldende, er du bundet av dem hvis du fortsetter å bruke Tjenesten.

Vi håper at du fortsetter å bruke Tjenesten, men hvis du ikke aksepterer de oppdaterte Brukervilkårene, kan du be oss om å slette brukerkontoen din når som helst på e-post til kontakt@vilmer.no.

13. Avtaleperiode og oppsigelse

Avtalen er gyldig fra det tidspunkt du aksepterer disse Brukervilkårene.  Du kan når som helst si opp avtalen ved å be oss om å slette din brukerkonto.

VilMer kan ekskludere en Tilbyder eller og Mottaker og slette Brukeren ved saklig grunn.

14. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom tvist likevel skulle oppstå, vil den reguleres av norsk rett.

Person­vern­­erklæring

1. Innledning

Vilmer AS er opptatt av å ivareta ditt personvern.

«VilMer» er en markedsplass for opplevelser og aktiviteter tilpasset ulike markedssegmenter levert av Vilmer AS. Du finner mer informasjon om «VilMer» og hva du kan bruke «VilMer» til på www.vilmer.no.

Vår bruk er i samsvar med personopplysningsloven av 2018, og den regulering som følger av EUs personvernforordning (heretter omtalt som «GDPR»).

Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

2. Ansvar etter loven

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Vilmer AS ved daglig leder Øystein Landgraff. Kontaktinformasjonen til VilMer er:

Vilmer AS
Storgata 133
2390 Moelv

Epostadresse: kontakt@vilmer.no

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte personvernombud Jon Georg Berentsen, CTO, på følgende epost: kontakt@vilmer.no

3. Definisjoner som vil hjelpe deg med å forstå denne personvernerklæringen

Personopplysninger
Opplysninger knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Den registrerte
En identifisert eller identifiserbar fysisk person som opplysningene handler om, dvs. deg som bruker av nettsiden.

Behandling
Enhver håndtering av personopplysninger, inkludert (men ikke begrenset til) innsamling, lagring, organisering, utlevering, bruk og destruksjon av opplysninger.

Særlige kategorier personopplysninger
Personopplysninger som avslører rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskap, helse, seksualliv og seksuell orientering, samt genetiske data eller biometriske data.

GDPR
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 (GDPR)

4. Hvordan behandler vi opplysninger?

4.1

Formålet med behandlingen
Opprette aktivitetsprofil, herunder tilrettelegge for kommunikasjon mellom brukere og anbefalinger.

Typer av personopplysninger
Navn, personbilde, interesser og personlige oppfatninger.

Hvordan er personopplysningene innhentet?
Fra de registrerte selv.

Rettslig grunnlag
GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. De berettigede interesser er å tilby nettjenesten, hjelpe folk med å få bedre tjenester og generere mer aktivitet.

4.2

Formålet med behandlingen
Tilby nyhetsbrev.

Typer av personopplysninger
Navn, selskapstilhørighet, telefonnummer og/eller epostadresse.

Hvordan er personopplysningene innhentet?
Fra de registrerte selv.

Rettslig grunnlag
Samtykke fra deg, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a.

4.3

Formålet med behandlingen
Levere varer og tjenester, kundeoppfølging og fakturering til kommuner, organisasjoner, bedrifter eller andre juridiske personer.

Typer av personopplysninger
Kontaktinformasjon til personen som er tilknyttet den juridiske personvern: Navn, firma, telefonnummer, e-postadresse.

Hvordan er personopplysningene innhentet?
Fra den registrerte selv eller den juridiske personen vedkommende er tilknyttet.

Rettslig grunnlag
Behandling er nødvendig for VilMers berettigede interesser, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Den aktuelle interessen er å få nye kunder, selge flere tjenester, samt utvide vår virksomhet. Etter vår oppfatning representerer ikke dette en risiko for dine rettigheter og friheter. Vi har gjort individuelle vurderinger av behandlingen i relasjon til de ulike formålene.

4.4

Formålet med behandlingen
Besvare henvendelser som kommer inn til oss.

Typer av personopplysninger
Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.

Hvordan er personopplysningene innhentet?
Fra den registrerte selv.

Rettslig grunnlag
Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.

4.5

Formålet med behandlingen
Behandling av personopplysninger for å etterleve myndighetskrav knyttet til skatt og regnskap.Typer av personopplysninger

Typer av personopplysninger
Dine personopplysninger og kontaktinformasjon - navn, firma, telefonnummer, e-postadresse, samt opplysninger om hjem og bosted som er relevante for å tilpasse varer og tjenester.

Hvordan er personopplysningene innhentet?
Fra den registrerte selv.

Rettslig grunnlag
Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav c, og grunnlag i skattebetalingsloven, skatteforvaltningsloven, skatteloven, bokføringsloven, bokføringsforskriften, og regnskapsloven mv.

Vi bruker for øyeblikket ikke systemer for automatisert beslutningstaking (når et elektronisk system bruker personopplysninger til å treffe en avgjørelse uten menneskelig innblanding).

5. Hvor lenge behandler vi personopplysninger om deg?

Når vi konstaterer at det ikke lenger er behov for eller krav om å lagre personopplysninger ut fra formålet med behandlingen, vil vi ikke lenger behandle opplysningene, og disse vil bli slettet i samsvar med vår personvernpolicy og gjeldende lovgivning.

Når vi behandler personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, slettes disse når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Hvis du vil motta mer informasjon om vår databehandlingspraksis, kan vi nås via kontaktopplysningene som er angitt i denne personvernerklæringens punkt 8.

6. Hvem er mottakere (eller kategorier av mottakere) av personopplysninger?

Mottakere eller kategorier av mottakere
Lokalisering
Google Analytics
EU og USA
Google Tag Manager
EU og USA
HotJar
EU og USA
Syse
EU og USA
Amazon S3
EU og USA
Heruko
EU og USA
Mailchimp
EU og USA
GatewayAPI.com (del av OnlineCity)
EU og USA
Auth0
EU og USA
Twilio
EU og USA
SendGrid
EU og USA

I alle disse tilfellene har vi hensiktsmessige kontrakts- og sikkerhetsforanstaltninger for å sikre at personopplysninger er beskyttet. Ta kontakt med oss ​​dersom du trenger mer informasjon, jf. avsnitt 9.

7. Cookies og webanalyse

7.1 Hva er cookies?

En informasjonskapsel (også kalt cookie) er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på din datamaskin når du åpner en nettside, for å samle inn opplysninger om bruk av nettstedet. Vi knytter ikke bruken til deg som enkeltperson eller identifiserer deg, men ser på mønstre og bruk på et overordnet nivå i statistikkform. Dette gjøres for å bedre brukeropplevelsen og forbedre innholdet i tjenesten. Vi benytter webanalyseverktøy til å innhente denne informasjonen.

Du må samtykke til bruk av personopplysninger (ekomloven § 2-7b). Samtykke gis ved at forhåndsinnstillingene på din nettleser aksepterer informasjonskapsler. Dersom du ikke ønsker at nettsiden skal lagre informasjonskapsler, kan du endre innstillingene i nettleseren din. Se nærmere om dette ved å klikke deg inn her.

I utgangspunktet blir IP-adresser lagret på en slik måte at det ikke registreres personopplysninger. I den grad vi behandler personopplysninger gjennom bruk av informasjonskapsler, er det rettslige grunnlaget berettigede interesser (personvernforordningen art. 8 bokstav f). VilMers berettigede interesse er å optimalisere vår nettside og tjenester for øvrig, samt få nettsiden påse at nettsiden fungerer og er brukertilpasset.

7.2 Hva slags cookies bruker vi?

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics for å hente ut generell statistikk om hvordan nettstedet brukes, slik at vi kan forbedre innholdet vårt. IP-adressen din blir automatisk anonymisert, slik at statistikken ikke kan spores tilbake til deg som enkeltperson. Følgende cookies settes av Google Analytics: _utma - _utmb - _utmz –

Dette er tredjeparts-cookies fra Google Analytics. Disse gir oss informasjon om hvordan nettstedet brukes (statistikk).

Du kan lese mer om Google Analytics her.

Hotjar

Hotjar brukes for bedre å forstå hvordan du bruker vårt nettsted, slik at vi kan forbedre våre tjenester ut fra hva som viser seg å fungere godt og endre det som kan forbedres. Vi analyserer hvor brukerne kommer fra (på område- eller landsnivå), hvor lang tid som brukes på de ulike sidene, hvilke linker som klikkes på, teller antall besøkende, samt skiller mellom og husker ulike besøkende.

Hotjar benytter seg av informasjonskapsler som heter has _ga, _gid, og _gat_gtag.

Du kan lese mer om Hotjar her.

8. Dine rettigheter i forbindelse med vår behandling

Du har rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysninger om deg. Disse rettighetene er oppsummert i vedlegg 1 til denne personvernerklæringen under. Du kan når som helst utøve dine rettigheter ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen som er beskrevet i avsnitt 9 nedenfor.

9. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, databehandling eller utøve dine rettigheter, vennligst kontakt oss på kontakt@vilmer.no.

Hvis du mener at dine rettigheter er blitt krenket av Vilmer, vennligst gi oss beskjed. Du har også rett til å klage til Datatilsynet, tilsynsmyndigheten for personopplysningsvern i Norge: https://www.datatilsynet.no. Vi setter imidlertid pris på muligheten til å håndtere dine bekymringer før du kontakter tilsynsmyndighetene, og ber deg derfor vennligst om å kontakte oss først.

Sist oppdatert 6. juni 2019

Vedlegg 1

Rettighetene som er omtalt i avsnitt 8 i personvernerklæringen må tolkes i samsvar med GDPR, og er:

1. Rett til tilgang på informasjon

Du har rett til å motta bekreftelse på om opplysningene om deg blir behandlet av oss, samt annen informasjon knyttet til bruken av opplysningene og kopiene av denne informasjonen. Du har også rett til å be om tilgang til data som vi behandler.

2. Retten til å kreve sletting

Du har rett til å be oss om å slette dataene dine.

Vi skal straks imøtekomme forespørselen din, med mindre et unntak fra sletting kommer til anvendelse, for eksempel hvis dataene er nødvendige for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav.

3. Rett til å protestere

Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger om deg. Du kan påberope deg denne rett når vi behandler personopplysninger basert på våre berettigede interesser. Hvis du ber oss om å slutte å behandle personopplysninger, vil vi avslutte behandling av personopplysningene, med mindre vi kan vise tilstrekkelige grunner til hvorfor behandlingen likevel skal fortsette i samsvar med personopplysningsloven, eller hvis opplysningene er nødvendige for å fastslå, håndheve eller forsvare juridiske krav.

4. Rett til korreksjon

Du har rett til å be VilMer rette eventuelle unøyaktige personopplysninger om deg.

5. Rett til begrensning

Du har rett til å be om at vi begrenser behandling av personopplysninger om deg.

Når du påberoper deg din rett til begrensning, vil vi likevel holde opplysningene, men vil ikke behandle det videre. Vi vil imidlertid behandle opplysningene hvis formålet med behandlingen er å slå fast, håndheve eller forsvare juridiske krav.

6. Rett til å trekke samtykket

Du har rett til å trekke ditt samtykke til enhver tid. For å gjøre dette, kontakter du VilMer i samsvar med avsnitt 9 i personvernerklæringen.

7. Rett til dataportabilitet

Du har rett til å kunne motta kopier av relevante personopplysninger du har avgitt, i et strukturert, vanlig, maskinlesbart format og å be om at denne informasjonen sendes direkte til en annen behandlingsansvarlig når det er teknisk mulig.