Et verktøy for personsentrert omsorg og kommunikasjon

Alltid tilgang til livshistorien

Med beboerens livshistorie lett tilgjengelig i MinMemoria blir helsepersonell bedre kjent med brukerne sine, og kan bygge en trygg relasjon som bidrar til glede og trivsel.

Verdi for beboerne
Se våre tips

Å føle seg sett og hørt er noen av våre viktigste behov. Når helsepersonell har god kjennskap til beboerens livshistorie, er det enklere å bygge en god relasjon, forstå behov og atferd, og skape trygge og gode omgivelser.

Med MinMemoria opplever beboeren:

 • at digitalisering av livshistorien, og jevnlig oppdatering av denne, fører til økt brukerstyring.
 • at identitet, verdighet og behov blir ivaretatt.
 • en meningsfull hverdag med fokus på det som er viktig.
 • økt kontakt med pårørende og nære.
Verdi for kommunen
Se våre tips

Med MinMemorias digitale løsning blir livshistorien levende og lett tilgjengelig gjennom bilder og beskrivelser av relasjoner, interesser og viktige hendelser i livet. Her er det også rom for lavterskel kommunikasjon mellom omsorgstjenesten og pårørende. Det bidrar til et godt samarbeid og økt engasjement.

Med MinMemoria får kommunen et verktøy som:

 • er med på å realisere målene i kvalitetsreformen "Leve hele livet".
 • fører til økt brukermedvirkning der beboeren selv kan ta større del i hva livshistorien skal inneholde.
 • fører til økt involvering og samarbeid med pårørende.
 • skaper det informasjonsgrunnlaget helsepersonell behøver for å utøve personsentrert omsorg.
Verdi for helsepersonell
Se våre tips

Å gi god omsorg handler også om å ha en god arbeidshverdag. Med beboerens MinMemoria-profil lett tilgjengelig er det enklere for helsepersonellet å skape dager fylt med innhold og mestring for alle parter.

Med MinMemoria får helsepersonell et verktøy som:

 • gir enkel tilgang på informasjon om beboeren og hva som er viktig for dem.
 • gjør det enklere å gi mer personsentrert omsorg, forebygge uro og skape gode øyeblikk for den enkelte.
 • fører til økt innsikt og involvering av pårørende, som igjen skaper en felles forståelse om beboerens hverdag.
 • MinMemoria i nettleseren: Rediger beboerens profil og send invitasjoner
 • MinMemoria i appen: Utforsk profilen og skriv hilsen i gjesteboka, uten fare for å gjøre uønskede endringer
Eldre kvinne og kvinnelig familiemedlem smiler mens de bruker MinMemoria

Sikkerhet og personvern i MinMemoria

Vi legger stor vekt på personvern og sikkerhet i våre løsninger. Du kan føle deg trygg på at personlig informasjon i MinMemoria kun er tilgjengelig for personer med tilgang. Samtidig er det viktig at MinMemoria brukes riktig og med bevissthet på personvern enten du er helsepersonell eller pårørende.

Alle som skal bruke MinMemoria og VilMers andre løsninger, må signere og akseptere VilMers brukervilkår og personvernerklæring før de får tilgang. Vi anbefaler at du leser grundig gjennom disse hvis du ønsker å vite mer om temaet.

Trykk for å lære mer

Tilgangsstyring og invitasjoner

I MinMemoria er det kun inviterte personer som har tilgang til MinMemoria-profilen og innholdet som deles der. Pålogging og tilgang styres med brukernavn og passord, som igjen er knyttet til en e-postadresse og/eller et telefonnummer.

Les mer i VilMers personvernerklæring

Taushetsplikt

Alle som bruker MinMemoria har taushetsplikt om opplysninger de får kjennskap til i løsningen, og som de må forstå er av sensitiv art om konkrete personer. Taushetsplikten gjelder for alle, både helsepersonell, pårørende og eventuelle andre som blir invitert til å bruke MinMemoria.

Les mer i VilMers personvernerklæring

Ingen helseopplysninger

MinMemoria skal ikke brukes til medisinsk oppfølging, og helseopplysninger skal ikke legges inn i MinMemoria. Både helsepersonell og pårørende får tydelig informasjon om dette, både under opplæring og i selve løsningen.

Les mer i VilMers personvernerklæring

Samtykke til bruk av bilder og deling av informasjon

I MinMemoria kan du dele bilder og informasjon om andre personer, men det er viktig at du har samtykke fra dem det gjelder, eller noen som har samtykkerett på vegne av dem. Alle personopplysninger om levende personer, inkludert navn, bilder og andre beskrivelser krever samtykke. Samtykket kan være muntlig eller skriftlig. Du skal alltid spørre først hvis du ønsker å fotografere noen og dele bildet i MinMemoria.

Les mer i VilMers personvernerklæring

Sletting av innhold

Alle kan slette bilder og informasjon som de selv har lagt inn. Ved behov bistår VilMer med sletting av innhold, tilganger og profiler.

Les mer i VilMers personvernerklæring

Bedre kontakt med pårørende

MinMemoria legger til rette for lavterskel kommunikasjon mellom omsorgstjenesten og pårørende. Et godt samarbeid og forståelse for hverandre er viktig. Derfor er kommunikasjonsløsningen, som er en sentral del av MinMemoria, lett tilgjengelig på forsiden. Dette skaper engasjement og gir et bedre samspill og involvering i hverdagen mellom beboer, pårørende og helsepersonell.

Verdi for familie og pårørende
Se våre tips

Ved å bidra med innhold til beboerens MinMemoria-profil gir pårørende helsepersonell innsikt i hvem beboeren er, hva de har opplevd og interesser og relasjonene som er viktige for dem.

Med MinMemoria opplever pårørende:

 • økt innsikt i beboerens hverdag gjennom jevnlige hverdagsglimt og hilsener.
 • at terskelen er lavere for jevnlig kontakt med omsorgstjenesten.
 • trygghet i at helsepersonell har bedre forståelse og kjennskap til hvem beboeren er.
 • Pårørende laster opp bilder i fotoalbumet fra beboerens oppvekst og liv
 • Alle i familien kan få tilgang til beboerens profil
 • Profilen viser en oversikt over beboerens viktigste relasjoner

Slik bruker dere MinMemoria

1

Opprett MinMemoria-profil

Les mer
2

Fyll inn profilen

Les mer
3

Del bilder og video i gjesteboka

Les mer

MinMemoria i din kommune

Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

Fokus på livshistoriearbeid trekkes frem i stortingsmeldingen “Leve hele livet». Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

Les om kvalitetsreformen "Leve hele livet"
MinMemoria er med på å oppfylle følgende mål fra reformen:
 • Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den.
 • Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste.
 • Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb.

Målene er hentet fra regjeringen.no.

Kom i gang - Gjør livshistorien digitalt tilgjengelig

MinMemoria er utviklet for å forenkle arbeidshverdagen og forbedre mulighetene for å utøve personsentrert omsorg. Derfor er det viktig at alle som skal være involvert i kommunen er informert og har fått en grundig innføring. Slik legger vi et godt grunnlag for suksess - sammen.

I startfasen gjennomfører vi alltid:

 • møter med relevante ressurspersoner i kommunen.
 • møter med helsepersonell og avdelingsledere.
 • kartlegging av behov og mål for bruk i samarbeid med kommunen.
 • forankring av mål for bruk tilpasset avdelingene.

Opplæring - Digitalisering og samhandling

God informasjon og opplæring ligger til grunn for å lykkes med digitaliseringen og for å sikre jevnlig bruk og tillit til verktøyet.

Ved oppstart gjennomfører vi alltid:

 • valg av superbrukere på hver avdeling.
 • opplæring av helsepersonell.
 • opplæring av pårørende.

Brukerstøtte - Vi støtter dere hele veien

Kommunen får en egen kontaktperson fra VilMer. Det sikrer at helsepersonell og pårørende skal føle seg trygge og ivaretatt.

Gå til brukerstøtte

VilMer gjennomfører jevnlig:

 • oppfølging av superbrukere.
 • gjennomgang av mål og effekter.
 • gjennomgang av interne rutiner i samarbeid med superbrukerne.
 • oppfriskningskurs og opplæring for nye ansatte og pårørende ved behov.

I tillegg har vi:

 • chat-funksjon for alle brukere.
 • brukerstøtte for alle brukere

Livshistoriearbeid - Brukervennlig livshistorie

Helsepersonell kan bruke MinMemoria på ulike måter i miljøarbeid, til å forebygge uro, til å vekke minner og som et samtaleverktøy sammen med beboeren.

Les flere brukererfaringer
Sammen med beboeren bruker helsepersonell MinMemoria til å:
 • se på og snakke om beboerens relasjoner som er oppgitt i profilen.
 • lese og snakke om fortellingene fra beboerens liv.
 • se på og snakke om bilder som pårørende har lastet opp i albumene.
 • lese og sende innlegg.
 • bli kjent med beboerens interesser og ønsker for hverdagen.
Leve hele livet
En kvalitetsreform for eldre

Fokus på livshistoriearbeid trekkes frem i stortingsmeldingen “Leve hele livet». Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

Les om kvalitetsreformen "Leve hele livet"

MinMemoria er med på å oppfylle følgende mål fra reformen:

 • Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den.
 • Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste.
 • Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb.

Målene er hentet fra regjeringen.no.

Kom i gang
Gjør livshistorien digitalt tilgjengelig

MinMemoria er utviklet for å forenkle arbeidshverdagen og forbedre mulighetene for å utøve personsentrert omsorg. Derfor er det viktig at alle som skal være involvert i kommunen er informert og har fått en grundig innføring. Slik legger vi et godt grunnlag for suksess - sammen.

I startfasen gjennomfører vi alltid:

 • møter med relevante ressurspersoner i kommunen.
 • møter med helsepersonell og avdelingsledere.
 • kartlegging av behov og mål for bruk i samarbeid med kommunen.
 • forankring av mål for bruk tilpasset avdelingene.
Opplæring
Digitalisering og samhandling

God informasjon og opplæring ligger til grunn for å lykkes med digitaliseringen og for å sikre jevnlig bruk og tillit til verktøyet.

Ved oppstart gjennomfører vi alltid:

 • valg av superbrukere på hver avdeling.
 • opplæring av helsepersonell.
 • opplæring av pårørende.
Brukerstøtte
Vi støtter dere hele veien

Kommunen får en egen kontaktperson fra VilMer. Det sikrer at helsepersonell og pårørende skal føle seg trygge og i varetatt.

VilMer gjennomfører jevnlig:

 • oppfølging av superbrukere.
 • gjennomgang av mål og effekter.
 • gjennomgang av interne rutiner i samarbeid med superbrukerne.
 • oppfriskningskurs og opplæring for nye ansatte og pårørende ved behov.

I tillegg har vi:

 • chat-funksjon for alle brukere.
 • brukerstøtte for alle brukere.
Gå til brukerstøtte
Livshistoriearbeid
Brukervennlig livshistorie

Helsepersonell kan bruke MinMemoria på ulike måter i miljøarbeid, til å forebygge uro, til å vekke minner og som et samtaleverktøy sammen med beboeren.

Les flere brukererfaringer

Sammen med beboeren bruker helsepersonell MinMemoria til å:

 • se på og snakke om beboerens relasjoner som er oppgitt i profilen.
 • lese og snakke om fortellingene fra beboerens liv.
 • se på og snakke om bilder som pårørende har lastet opp i albumene.
 • lese og poste innlegg.
 • bli kjent med beboerens interesser og ønsker for hverdagen.