Gode øyeblikk er like viktig for personalet

Facebook-ikon
Del med venner og familie

sliten sykepleier står i korridor

Ifølge NOA (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø) er den relative risikoen for å oppleve høye emosjonelle krav i jobben 2,3 for pleie- /omsorgstjenester i institusjon (arbeidsmiljøprofil, NOA). Det er altså mer enn dobbelt så høy risiko for å oppleve slike belastninger helse- og omsorgssektoren, sett i forhold til gjennomsnittet for alle yrkesaktive.

tre smilende ansatte ved sykehjem

Viktig å bevare trivsel og motivasjon

Med høy grad av emosjonelle belastninger er det enda viktigere å bevare trivsel og mestring. Ifølge en dansk undersøkelse øker mistrivsel risikoen for sykefravær betraktelig (Teglkamp, 2016), og i 2018 utgjorde sykefraværet i norske sykehjem hele 943 714 dagsverk (sykepleien.no).

Anerkjennelse gir god selvfølelse i jobben

Å bli verdsatt for den jobben man gjør kan styrke selvfølelse og motivasjon (SSB).

I vår siste brukerundersøkelse hadde vi en hypotese om at muligheten til å få vise frem resultater av innsatsen sin, og sånn sett få anerkjennelse for den, er positivt for selvfølelsen. Denne fikk vi bekreftet.

sykepleier og eldre dame bruker MinMemoria sammen

MinMemoria bidrar til god selvfølelse og trygge relasjoner

Før implementering av MinMemoria hadde de fleste av våre kunder få eller ingen gode kanaler ut mot pårørende. Gjennom vår siste brukerundersøkelse, som ble gjennomført på 7 ulike sykehjem, ble effekten av denne muligheten tydelig:

77,42%

…er enige i at å få vise deres innsats til pårørende gjennom bilder og meldinger i MinMemoria gir dem god selvfølelse i jobben.

I tillegg viser undersøkelsen at MinMemoria er et viktig støtteverktøy i relasjonsbygging med brukere og pårørende. En god relasjon mellom bruker, pårørende og fagperson er en forutsetning for god behandling og oppfølging (helsebiblioteket).

mann, eldra dame og yngre kvinne bruker MinMemoria sammen

83.3%

… opplever at MinMemoria hjelper dem å bygge en god relasjon med beboer.

74,19%

…opplever at MinMemoria hjelper dem å bygge en god relasjon med pårørende.

Teknologi med fokus på den ansatte

Det er i dag stort fokus på løsninger som bidrar til en god hverdag for de som trenger omsorg. Dette er selvfølgelig viktig – og det har en rekke positive ringvirkninger som blant annet bidrar til trivsel for personalet.

åtte ansatte jubler

I fremtiden vil den institusjonsbaserte helse- og omsorgstjenesten preges av flere, eldre og sykere brukere enn i dag. Med dette vil belastningen på personalet antageligvis bli større, det er derfor essensielt med gode verktøy som bidrar til mestring og glede – også for personalet.

Som leverandør er vi vårt ansvar bevisst, og vi vil i fremtiden sette et enda større fokus på MinMemoria som støtteverktøy for de som utfører verdens viktigste jobb.

83,9%

…av respondentene vil anbefale andre sykehjem å bruke MinMemoria ❤️

Aktivitør og beboer ser på MinMemoria-profil.