Pilotprosjekt med barne- og familieenheten i Bodø kommune

Facebook-ikon
Del med venner og familie
I MinMemoria kan barnets støttepersoner enklere få informasjon om barnets historie og interesser.

Det har i lang tid vært stort fokus på at vi blir flere eldre i samfunnet, og at vi trenger teknologi som ruster flere til å klare seg selv lengre. Hele 340 kommuner er med i Nasjonalt velferdsteknologiprogram, men bare 6 av disse ser på løsninger for barn og unge.

Behovene hos barn og eldre har store fellestrekk. Mange har behov for hjelp til struktur, samhandling, deltakelse og kommunikasjon, forteller Dalhaug.

Bodø kommune er en av kommunene som jobber spesifikt med velferdsteknologi for barn og unge. Hovedmålet i prosjektet er å øke kvaliteten og kompetansen i egen tjeneste, slik at flere barn og unge får oppleve mestring, deltagelse og økt selvstendighet.

Barne- og familieenheten, med leder Kristin Schjenken Navjord i spissen, forteller at de ser et økende antall henvisninger som gjelder sosial teknologi. Ergoterapeutene i enheten er enige i at det er behov for ny teknologi på dette området.

— Vi som terapeuter ser behovet for økt kompetanse og nye teknologiske løsninger for å møte behovene til barn og unge.

Dette forteller Kjersti Hustoft og Tone Solbakk, ergoterapeuter i barne- og familieenheten.

Gjennom prosjektperioden skal brukernes erfaringer kartlegges.

Dekker et behov som ikke dekkes av noe annet

Ergoterapeutene har nå satt i gang en utprøving av MinMemoria, som til nå har vært mest brukt i eldreomsorgen. Dalhaug trekker frem at barn og unge også har en historie, interesser og opplevelser de ønsker å fortelle om, og at det er behov for nye løsninger på dette området.

— MinMemoria kan erstatte den tradisjonelle “Boken om meg”, som er papirbasert, og appen “Bookcreator”. Begge løsningene er sårbare med tanke på lagringsplass, og at informasjonen som ligger der fort blir utdatert, sier Dalhaug.

Marthe Tverbakk Tjærandsen, salgs- og kommunikasjonsansvarlig i MinMemoria, har tidligere jobbet som ergoterapeut selv. Hun forteller at MinMemoria også har merket økt etterspørsel fra yngre brukergrupper den siste tiden.

— Det som ofte går igjen er behovet for hjelp med kommunikasjon og relasjonsbygging. Der er vi ganske like alle sammen. Både barn og eldre har behov for å bli sett og anerkjent for den de er og det de har opplevd, forteller Tjærandsen.

I MinMemoria deler man bilder og minner fra barnet sitt liv, noe som gjør det enklere for barnet å formidle historien sin.

— Målet er at barnet skal oppleve at de får kommunisert hva som er viktig for dem, og hva de har gjort i ferien eller helgen, på lik linje med venner og klassekamerater, legger Dalhaug til.

Barne- og familieenheten i Bodø kommune:
– Består av helsestasjon-, skole og migrasjonshelsetjenesten, ergoterapi- og fysioterapitjenesten, psykisk helsetjeneste og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
– Har både et forebyggende og helsefremmende ansvar, samt ivaretakelse av barn og unges behov for helsehjelp, behandling, re/habilitering, sakkyndig vurdering og spesial-pedagogisk bistand.
  bodo.kommune.n

Gjør overgangen mellom ulike tjenester enklere

Barna som ergoterapeutene jobber med forholder seg ofte til mange ulike personer og tjenester. De vokser og utvikler seg raskt, noe som styrker behovet for informasjon som er oppdatert og relevant.

— I overgangen mellom hjem, barnehage, skole og avlastning går ofte informasjon om hva som er viktig for barnet tapt. Foreldrene opplever å måtte fortelle på nytt og på nytt. MinMemoria kan bidra til gode overganger mellom tjenestene, og være en støtte for barnet i møte med nytt personal, forteller Dalhaug.

Pilotprosjekt

Høsten 2019 skal flere familier teste MinMemoria og dokumentere sine erfaringer. Målet med prosjektet er å få kartlagt hvorvidt MinMemoria dekker familienes behov, og hvordan løsningen kan utvikles videre for å skape livskvalitet for enda flere.

Nasjonalt program for velferdsteknologi:
– Samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet
– Skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi
– Ca 340 kommuner er med i prosjekter som skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger
– Velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for eldre som bor hjemme og pasienter i sykehjem, pasienter innen rus og psykisk helse, og personer med nedsatt funksjonsevne
  helsedirektoratet.no

— Vi er veldig glade for at Barne- og familieenheten ønsket å samarbeide med oss for å løse disse behovene. Vi håper at flere kommuner og leverandører retter større fokus på barn og unge i utvikling og implementering av ny teknologi, og gleder oss til å se resultater fra prosjektet, avslutter Tjærandsen.


Pilotprosjekt med barne- og familieenheten i Bodø kommune
Pilotprosjekt med barne- og familieenheten i Bodø kommune
Pilotprosjekt med barne- og familieenheten i Bodø kommune
Pilotprosjekt med barne- og familieenheten i Bodø kommune
Pilotprosjekt med barne- og familieenheten i Bodø kommune
Pilotprosjekt med barne- og familieenheten i Bodø kommune
Fire av ergoterapeutene i barne- og familieenheten. Fra venstre: Kjersti Hustoft, Ingunn Dalhaug, Tone Solbakk og Kristin Schjenken Navjord. Foto: Privat
Fire av ergoterapeutene i barne- og familieenheten. Fra venstre: Kjersti Hustoft, Ingunn Dalhaug, Tone Solbakk og Kristin Schjenken Navjord. Foto: Privat