Lovisenberg Omsorg innfører VilMer-løsninger på 5 nye sykehjem

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Lovisenberg Omsorg og VilMer startet i 2020 og 2021 samarbeid om utrulling av VilMers løsninger på St. Hanshaugen omsorgssenter og Sofienberghjemmet, som den gang ble drevet av LHL Omsorg. Det ble helt fra starten av fremhevet et ønske om å være «frampå» for å tilby digitale verktøy som kan bidra til flere gode øyeblikk for beboere og bedre kontakt mellom beboere og pårørende.  

Les også: LHL St. Hanshaugen omsorgssenter er godt i gang med MinMemoria.

Siden den gang har VilMer samarbeidet godt både med St. Hanshaugen Omsorgssenter og Sofienberghjemmet, og det er skapt mange gode fysiske og digitale opplevelser for beboerne til tross for en lang periode med nedstengning og lite aktivitet grunnet pandemien. Se noen eksempler fra St. Hanshaugen og Sofienberghjemmet.

Nå i april ble det for eksempel gjennomført en rekke gode aktiviteter i forbindelse med prosjektet “BDO gir tilbake”, som dere kan lese mer om her: BDO gir tilbake – med VilMer.

yngre og eldre mennesker sitter i en stue og snakker sammen
Bilde fra koselig besøk på Sofienberghjemmet, da 35 ansatte fra BDO bidro som frivillige for eldre i Oslo gjennom VilMer Opplevelser.

Samme visjon om å skape flere gode øyeblikk

— For oss i VilMer er det svært motiverende at Lovisenberg Omsorg velger å satse enda mer på VilMer, sier gründer og daglig leder, Øystein Landgraff.  

— Vi har hatt god dialog med ledelsen i Lovisenberg Omsorg over lang tid, og vi føler virkelig at de deler vårt store engasjement rundt personsentrert omsorg og viktigheten av å skape flere gode øyeblikk for eldre.

Alle de 5 nye sykehjemmene; Smestadhjemmet, Paulus sykehjem, Rødtvedt sykehjem, Fagerborghjemmet og Bekkelagshjemmet, skal innføre både Digitale Opplevelser, MinMemoria og VilMer VR – slik at hele 7 av sykehjemmene til Lovisenberg Omsorg nå tilbyr alle disse løsningene til sine beboere. Fagerborghjemmet blir også det tredje sykehjemmet som innfører VilMer Opplevelser.

— Implementeringsarbeidet pågår nå for fullt, sier leder for kundepleie og drift i VilMer, Anne Katrine Sveen Topp.  

Planen er at VilMer-løsningene skal være ferdig implementert på alle de nye sykehjemmene i løpet av 2023.  

— Lovisenberg Omsorg er en toneangivende omsorgsaktør, og det er gøy og inspirerende å samarbeide med en så stor og profesjonell aktør, legger hun til.  

Sveen Topp fremhever at størrelsen til Lovisenberg Omsorg gjør det naturlig å sikre gode mekanismer for felles kulturutvikling og overføring av kunnskap, erfaringer og beste praksis på tvers av brukersteder.  

"Den gode dagen”

Lovisenberg Omsorg tilbyr eldreomsorg gjennom arbeidsmetoden «Den gode dagen». Metoden sammenfaller nært med VilMers virksomhet som gir eldre og sårbare grupper vesentlig enklere tilgang til et stort mangfold av fysiske og digitale opplevelser.  

Sveen Topp forteller at VilMer har lang erfaring med vellykket etablerings- og implementeringsarbeid, og at VilMer er innstilt på å legge ned betydelig innsats og implementeringsstøtte frem til løsningene fungerer slik Lovisenberg Omsorg forutsetter og ønsker.

— Det blir på en måte en form for «implementeringsgaranti», sier Sveen Topp engasjert. For VilMer er det avgjørende viktig at Lovisenberg Omsorg blir fornøyd med VilMers løsninger og ressursbistand.  

— En fremoverlent omsorgsaktør som Lovisenberg gir dessuten ekstra gode forutsetninger for å lykkes med å realisere gode gevinster for brukerne og øvrige involverte parter, sier hun.

mobil og nettbrett med en MinMemoria-profil på skjermene
MinMemoria skal tilføre nye impulser og vil være et viktig verktøy for å skape flere aktiviteter tilpasset hver enkelt person.

Samarbeid om personsentrert omsorg med MinMemoria

For VilMer er det sentralt å finne modeller som i enda større grad tilpasser aktiviteter og opplevelser til bakgrunnen og interessene til hvert enkelt individ. Lovisenberg Omsorg er likeledes opptatt av å imøtekomme den enkeltes ønsker og behov, og Lovisenberg legger til rette for at hver enkelt beboer skal oppleve den gode dagen, blant annet gjennom systematisk arbeid for å ivareta et godt samarbeid med pårørende. Begge parter har derfor som ambisjon at innføringen av MinMemoria skal tilføre nye impulser og være et viktig verktøy for å realisere felles ambisjoner på dette området.

 

VilMer jobber i disse dager også med å forenkle, forbedre og digitalisere måten livshistoriekartlegging gjøres på, og vi ønsker at flere skal kartlegge livshistorien i god tid før det melder seg omsorgsbehov. Flere store aktører er involvert i dette arbeidet, og i samarbeid med Pensjonistforbundet har vi blant annet gjennomført en spørreundersøkelse blant landets seniorer for å kartlegge deres ønsker for fremtiden, hvordan de vil at hverdagen deres skal legges opp, og hva de ser for seg å gjøre. Les mer her: Tidlig kartlegging av menneskers livshistorie og preferanser muliggjør persontilpasset omsorg og bedre tjenester.  

illustrasjon av aktivitetskalender
VilMer har som mål å knytte digital livshistoriekartlegging sammen med videre utvikling av personlige aktivitetsplaner – slik at vi skal kunne etablere en digital, skreddersydd aktivitetsplan for hver beboer. (Illustrerende bilde)

Mål om personlige aktivitetsplaner

Som en del av VilMers ambisjoner knyttet til personsentrert omsorg ble selskapet Aktivitetsdosetten en del av VilMer fra 1. januar 2022. Aktivitetsdosetten er en erfarings- og forskningsbasert metode som gjør det enklere for pleiepersonell å gi brukere og beboere en innholdsrik og aktiv hverdag gjennom persontilpassede aktiviteter og gjøremål. VilMers mål er å knytte arbeidet med digital livshistoriekartlegging sammen med videre utvikling av personlige aktivitetsplaner – slik at vi skal kunne etablere en digital, skreddersydd aktivitetsplan for hver beboer. Det er likeledes en ambisjon at planene på individnivå skal kunne koordineres og etter hvert integreres med aktivitetsplanene for hver avdeling og hvert hjem. Gitt visjonen til Lovisenberg Omsorg, arbeidet med «den gode dagen» og dagens aktivitetskalendere på hvert sykehjem i Lovisenberg Omsorg, er det for VilMer interessant å involvere Lovisenberg Omsorg i videre dialog, produktutvikling og -testing på dette området. Vi er overbevist om at dette er fremtiden når det nå kommer en ny generasjon av seniorer der mange har andre forutsetninger, vaner, preferanser og krav enn tidligere generasjoner.

Lovisenberg Omsorg

Lovisenberg Omsorg har som formål å utvikle og drifte sykehjem på oppdrag fra det offentlige. Lovisenbergs tjenester og løsninger legger til rette for omtanke og valgfrihet i hverdagen, og legger vekt på gode mellommenneskelige møter.  

Lovisenberg Omsorg drifter en rekke store sykehjem i Oslo og Tønsberg.

 

Eventuelt driftsoverskudd skal benyttes til tiltak innenfor selskapets eget formål. Lovisenberg Omsorg har ikke som formål å skape økonomisk utbytte for eier. Lovisenberg Omsorg er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift og dokumenterer våre resultater for samfunnsansvar og miljø.

Lovisenberg og VilMer deler et stort engasjement rundt personsentrert omsorg og viktigheten av å skape flere gode øyeblikk for eldre.